Już i jeszcze nie
Już i jeszcze nie

I Niedziela Adwentu

"Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 24, 37 - 44


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Rozpoczynamy czas Adwentu. Orędzie tego czasu związane jest z przyjściem Chrystusa. Czekając na ten moment jesteśmy wezwani do czuwania, by być gotowym na to wyjątkowe spotkanie. Nikt z nas nie zna godziny przyjścia Syna Człowieczego, ale wszyscy mamy być na ten moment gotowi. Czuwanie to nie bierność, ale to Boża aktywność. Czuwać to w każdej chwili pełnić Bożą wolę. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: „rozumiejcie chwilę obecną” (Rz 13,11). „Tak więc oczekiwanie – mówił św. Jan Paweł II – które skierowane jest ku przyszłości, jest nam zawsze ukazywane jako chwila już bliska i obecna. W dziele zbawienia nie można niczego odkładać na później. Ważne jest każde teraz!”. I tak naprawdę to tylko „teraz” się liczy. To, co za nami trzeba zostawić Bożemu Miłosierdziu , to, co przed nami zawierzyć Bozej Opatrzności a samemu całkowicie żyć i angażować się w „tu i teraz”. Niech rozpoczynający się czas Adwentu będzie takim  czasem życia w danej chwili i angażowania się przede wszystkim w wypełnianie woli Bożej z wielką miłości i czujnością na Jego natchnienia.

Pytajmy:
- co będzie moim adwentowym postanowieniem?
- Dlaczego czasem nie potrafię żyć chwilą obecną?
- Czy dziś jestem gotowy na spotkanie z nadchodzącym Synem Człowieczym


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Ojcze najlepszy, Ty posłałeś na świat Swojego umiłowanego Syna, spraw, aby czas Adwentu był dla mnie czasem przemiany i głębszego zjednoczenia z Jezusem. AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zrób sobie konkretne postanowienie adwentowe.

 

s.M. Damiana Szmidt