Na każdą godzinę - Godzina Czytań
Na każdą godzinę - Godzina Czytań

Jako część codziennego oficjum godzina czytań jest prawdziwą liturgią, której głównym celem jest modlitewna medytacja słowa Bożego. Modlitwa psalmami wprowadza w słuchanie słowa i przyjęcie go jako światła na życie. Słowo zaś domaga się odczytania w duchu autentycznej tradycji, tak jak interpretował i odczytywał je Kościół przez wieki. Stąd struktura odnowionej po Soborze Watykańskim II Godziny czytań jest bardzo przejrzysta i umożliwia rzeczywiste spotkanie modlącej się wspólnoty z Bogiem, który mówi do swojego Kościoła dzisiaj i teraz.

 

Wybrać konkretny czas, modląc się nieustannie

 

Pamiętając, że całe życie powinno być przepojone modlitwą i z modlitwy wypływać, chrześcijanie uczynili rzeczywistość codzienności naturalnym środowiskiem dla odmawiania psalmów. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin zaznacza, że „Dzieje Apostolskie wspominają wielokrotnie jednomyślną modlitwę wspólnoty chrześcijańskiej. Świadectwa pierwotnego Kościoła stwierdzają, że również poszczególni wierni oddawali się modlitwie w określonych godzinach dnia. W różnych okolicach bardzo prędko ustalił się zwyczaj przeznaczania na modlitwę pewnych okresów czasu, jak np. o zmierzchu, gdy zapalano światła, lub z brzaskiem dnia, kiedy noc się kończy i zaczyna świtać. Z biegiem czasu uświęcano wspólną modlitwą także inne godziny dnia kierując się tym, co wyczytywano w Dziejach Apostolskich. Ukazują one uczniów zgromadzonych o godzinie trzeciej; Piotra wchodzącego na taras, aby się pomodlić około szóstej godziny (Dz 10, 9); Piotra i Jana wchodzących do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej (Dz 3, 1); Pawła i Sylasa modlących się o północy i śpiewających wtedy hymny Bogu (Dz 16, 25). Owe wspólne modlitwy przekształciły się stopniowo w ściśle określone godziny modlitw” (OWLG 1-2).


Znaczenie odpowiedniej pory dla celebracji Liturgii Godzin podkreśla obecne prawodawstwo liturgiczne. Mówi ono, że całkowita i codzienna celebracja Liturgii Godzin przynależy do istoty posługi kościelnej. Aby mogło się tu rzeczywiście dokonać uświęcenie czasu, poszczególne Godziny kanoniczne powinny zgadzać się z „rzeczywistymi godzinami doby” i odpowiadać „warunkom życia ludzi dzisiejszych” (Paweł VI, Laudis canticum 2). Tak jest z Jutrznią, Nieszporami, Kompletą, Modlitwą w ciągu dnia. Nieco inna jest specyfika Godziny Czytań.

 

Zasłuchanie w Słowo żyjące

 

Godzina Czytań podaje do rozważenia ludowi Bożemu, a zwłaszcza osobom szczególnie Bogu poświęconym, obfity skarbiec Pisma św. oraz najpiękniejsze teksty autorów pism dotyczących życia duchowego. Obecnie zakres codziennych czytań biblijnych we Mszy św. został poszerzony, jednakże bogactwa objawienia i tradycji podane w Godzinie Czytań przyczyniają się do większego postępu duchowego.


Szczególną specyfiką liturgicznej modlitwy Czytań jest obecny w niej dialog z Bogiem przemawiającym w swoim Słowie. W niej realizuje się rozumienie modlitwy jako przyjęcia Boga i przylgnięcia do Jego woli. Poprzez dzieje biblijnego Izraela, nauczanie Apostołów i Ojców Kościoła chrześcijanin dociera do głębi Bożej prawdy i stara się zasłuchaniem i modlitwą odpowiadać na słowo kierowane do niego przez Boga. Zdając sobie sprawę ze swojej sytuacji jako stworzenie, które wyszło z Bożej ręki, człowiek zwraca się do Stwórcy z uwielbieniem i dziękczynieniem za dobroć okazywaną w stosunku do całego stworzenia, za Jego wszechmoc i wierność, a przede wszystkim za zbawienie przez Krew Chrystusa.

 

Dialog ze Słowem czyni otwartym

 

Objawiająca się w świecie stworzonym dobroć i miłość Boga zachęca człowieka do zanoszenia różnego rodzaju próśb. W tekstach Godziny Czytań można zauważyć błagania o litość, o odpuszczenie grzechów, „o mądrość serca, aby nie marnować dni swojego życia” , a także o obecność Ducha Świętego i wieczną chwałę.


Pełne wiary codzienne wsłuchiwanie się w Słowo Boże i dawana Bogu odpowiedź poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i prośby, sprawia, że Godzina Czytań staje się niezwykłą szkołą życia duchowego. Prowadzony w ten sposób dialog czyni człowieka bardziej otwartym na Boga, innych ludzi oraz na siebie samego. Czerpiąc z bogatego skarbca Bożego Słowa i serca, staje się zdolnym do hojnego rozdawania tych darów innym ludziom, przez co prowadzi ich do samego Źródła łask.

 

Oczekujemy

 

W przeciwieństwie do pozostałych Godzin kanonicznych Godzina Czytań nie posiada określonego czasu jej odprawiania. W historii Liturgii Godzin często zmieniała swoją porę. Sprawowana była najczęściej na początku dnia lub podczas nocy. Wyrażała wówczas oczekiwanie na Chrystusa, który „przyszedł, zmartwychwstał i powróci”. Dziś możliwe jest odprawianie jej w każdej porze dnia i nocy, przez co spełnia się polecenie Chrystusa dotyczące nieustannej modlitwy. Tym samym uświęcona zostaje cała rzeczywistość ludzka wraz jej wszystkimi aspektami.

 

s.M. Marialis Wysocka