Październik - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r.papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

 

Temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego


Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

 

Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny


Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła,

w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

 

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 


Jest to krzyż opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw,

które tradycyjnie symbolizują kontynenty:

czerwony – Ameryka, zielony – Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa.

 

Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego: www.october2019.va

 

Polskie przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego


Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce proponuje publikacje oraz materiały animacyjne do owocnego przygotowania oraz przeżycia tego wyjątkowego czasu:

1) Kalendarz Misyjny na rok 2019 z materiałami na NMM (patroni każdego tygodnia)
2) Nabożeństwa Misyjne na każdy miesiąc 2019 roku
3) Papieskie Intencje Ewangelizacyjne na 2019 rok
4) Czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
5) Komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach „Dzień Pański” i „Od Słowa do Życia”