Wiara jest kluczem
Wiara jest kluczem

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mt 16, 13 - 19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta pokornie swoich uczniów kim jest dla świata, kim jest dla nich. To pytanie nie jest przejawem kryzysu tożsamości, ale jest walką o tożsamość uczniów. Jezus pyta i z drżeniem oczekuje odpowiedzi, gdyż pragnie być rozpoznany. Piotr spełnia oczekiwania Jezusa, gdyż Ojciec objawił mu prawdę. Odpowiedź Piotra jest wyznaniem wiary chrześcijanina. Można powiedzieć, że od tej chwili Piotr stał się nowym człowiekiem, stał się uczestnikiem tajemnicy Boga. Jezus mówi Piotrowi, że jest szczęśliwy, gdyż przyjmując prawdę o Synu wchodzi w relację z Ojcem. To jemu Bóg objawił prawdę zakrytą dla wielu. Piotr widzi to, czego inni nie są w stanie zobaczyć. Podobnie powinno być z nami -chrześcijanami. Chrześcijaństwo jest poznaniem i miłowaniem osoby Jezusa. Gdyby Jezus nie był Synem Bożym byłby największym zwodzicielem. Kto Go zna wie, że nim nie jest. Jezus jest Panem, który każdego z nas umiłował i za nas oddał samego siebie w ofierze. Dzięki łasce jaką Piotr otrzymał od Ojca stał się też skałą. Wiara w Syna daje mu uprawnienia samego Boga. Piotr otrzymuje klucze Królestwa Bożego. Wiara Piotra jest kluczem otwierającym Królestwo. Jak ważna jest wiara w życiu człowiek pokazywał wielokrotnie Pan Jezus mówiąc „twoja wiara cię uzdrowiła”. Aby doznać cudu potrzeba wiary. A kto ma wiarę ten otrzymuje o wiele więcej. Władza Piotra przekazywana jest przez kolejne pokolenia już tyle lat. Każdy papież jest następcą św. Piotra. Módlmy się dziś za naszego Ojca Świętego, prosząc, by Pan udzielał mu nieustannie potrzebnych łask, mądrości i światła Ducha Świętego w pełnieniu tak odpowiedzialnego zadania w Kościele. Dziękujmy też za dar wiary i prośmy pokornie o jej umocnienie. Zapytajmy też siebie kim dla nas jest Jezus. Czy nasze coraz głębsze poznanie Go w lekturze Pisma Świętego przekłada się na coraz głębszą więź z Nim?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym... i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Ofiaruj dziś swoją modlitwę w intencji Ojca Świętego i całego Kościoła powierzonego Jego pieczy.

 

sM. Damiana Szmidt