Wydanie źródłowych tekstów bł. Edmunda
Wydanie źródłowych tekstów bł. Edmunda

Dzięki przygotowywanemu wydawnictwu będziemy mieli również dostęp do mało znanych tekstów.

 

Instytut Leksykografii KUL przygotował do druku czwartą pozycję z serii wydawanych przez siebie prac naukowych, Instytut ten, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, związanemu z wydawaniem Encyklopedii Katolickiej, był – jak się wydaje – jedną z nielicznych placówek edytorskich, odpowiednio kompetentnych do podjęcia się trudu wydania drukiem niezwykłej, i pisarsko różnorodnej w formie, spuścizny bł. Edmunda Bojanowskiego. O skali trudności warsztatowych może świadczyć m. in. konieczność przygotowania specjalnej „instrukcji wydawniczej” (co prawda do użytku wewnętrznego), gdyż te będące w naukowym obiegu, nie dawały gwarancji ”pełnej zrozumiałości przez współczesnego czytelnika” myśli naszego Błogosławionego. Instrukcję opracował dr Edward Gigilewicz – redaktor naczelny ostatnich tomów Encyklopedii Katolickiej oraz dyrektor Instytutu Leksykografii KUL.

Fragment z recenzji wydawniczej publikacji pt.

PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA

Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

  

Należy pogratulować redakcji krytycznie opracowanego wydania nieopublikowanych dotychczas Prac, szkiców i notatek bł. Edmunda Bojanowskiego i wyrazić im za to wdzięczność. Przeglądanie tego monumentalnego dzieła sprawia ogromną satysfakcje i ubogaca czytelnika. Chodzi o pozycję, która niejako dopełnia dwie inne, mianowicie pełne wydanie Dziennika tego apostoła polskiego ludu oraz jego Korespondencji. Ten bogaty materiał źródłowy, użyczony badaczom i wszystkim zainteresowanym osobom przyczyni się niewątpliwie do głębszego poznania niezwykłej osobowości bł. Edmunda Bojanowskiego. Ukazuje nie tylko jego zjednoczenie z Bogiem przez modlitwę i entuzjastyczną służbę człowiekowi potrzebującemu, zwłaszcza dzieciom, ale też całe bogactwo jego umysłu i serca, szeroki wachlarz jego zainteresowań, umiłowanie przez niego własnej ojczyzny, jej kultury oraz chrześcijańskich korzeni. Wszystko to uczynił nasz bohater narzędziem miłości Boga i bliźniego.

 

(…) Należy sobie życzyć, by to wydanie źródłowych tekstów bł. Edmunda Bojanowskiego było zachętą, prowokacją, natchnieniem, rachunkiem sumienia także dla tych wszystkich, których zainteresują sugestywne przemyślenia i fascynująca twórczość umysłu i serca, jawiące się w tych publikacjach. Każdy bowiem jest powołany do tego, by według własnych możliwości i warunków życia angażować się czynnie zarówno w realizacji przykazania miłości wobec potrzebujących jak misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 

Zenon Kard. Grocholewski

Fragmenty z Przedmowy  do

PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA

Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

 

 

Prezentowane źródła odsłaniają przed nami niezwykle aktywną, a jednocześnie wrażliwą i dbającą o życie wewnętrzne postać. Nie mamy wątpliwości, że uzupełnią one również wiele wątków znanych już z prac poświęconych Błogosławionemu. To dzięki tym źródłom dotykamy między innymi szczegółowych kwestii odnoszących się do życia codziennego, czyli wydarzeń, spotkań, trosk oraz formacji, planów, wizji i oczekiwań E. Bojanowskiego. Dzięki przygotowywanemu wydawnictwu będziemy mieli również dostęp do mało znanych tekstów, niewielkich szkiców prac, o charakterze: historycznym, literackim, etnograficznym, czy religijnym. W prezentowanych tekstach znajdujemy także fragmenty, które pozwalają nam na dopełnienie znanego już z innych źródeł obrazu życia wewnętrznego E. Bojanowskiego. A, że była to ważna, a nawet fundamentalna płaszczyzna życia późniejszego Błogosławionego, nie mamy wątpliwości. Cała jego aktywność była bowiem przesiąknięta poszukiwaniem odniesienia do Boga, czyli poszukiwaniem Jego woli. Przywołane powyżej myśli utwierdzają nas w przekonaniu potrzeby udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców analizowanych tekstów.

 

 Za: bdnp.pl