Apostolstwo

Zaangażowanie apostolskie Stowarzyszenia jest określone w statucie, jako jedno z głównych zadań członków: 

„Dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia, gdziekolwiek są one prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej misji Kościół”.(art. 3)

 

Na tej podstawie członkowie poszczególnych wspólnot lokalnych, powołanych w parafiach przy placówkach Sióstr Służebniczek NMP angażują się w wieloraką pomoc charytatywną, pochylając się nad nędzą duchową i materialną dzisiejszego człowieka. Poprzez ofiarną pomoc biednym dzieciom, rodzinom dysfunkcyjnym, osobom chorym i samotnym stają się „świadkami wiary i miłości służebnej w dzisiejszym świecie”, jak mówi statut Stowarzyszenia w art. 16.


Oto kilka wybranych przykładów dobroczynnego apostolstwa, podejmowanego przez wspólnoty lokalne Stowarzyszenia w parafiach:
• opłacanie biednym dzieciom obiadów w szkole;

• udział w tworzeniu i funkcjonowaniu świetlicy parafialnej;

• organizowanie żywności, odzieży, obuwia, środków higienicznych, przyborów szklonych, sprzętu domowego dla rodzin      wielodzietnych, będących w takiej potrzebie;

• organizowanie wycieczek, pielgrzymek, ognisk, okolicznościowych imprez dzieciom, którym rodzice tego nie zapewniają;

• staranie się o wyjazd biednych dzieci na „zieloną szkołę” dofinansowując koszta pobytu lub organizowanie krótkich wakacji;

• jako wolontariusze pomagają w ochronkach parafialnych, w Domach Pogodnej Starości, w Świetlicach Seniora, odwiedzają osoby  samotne w domach, hospicjach, szpitalach; załatwiają wizyty lekarskie, pomagają w zakupie lekarstw;

• włączanie się w organizację uroczystości i imprez parafialnych, jak: w procesję Bożego Ciała, dożynek, festynu, odpustu,  kiermaszu misyjnego, prymicji, dnia chorych, jubileuszy, dnia dziecka, wigilii dla seniorów;
• pomoc w ochronkach zakonnych: w kuchni, w sprzątaniu, na placu zabaw, przy organizowaniu wewnętrznych imprez;

 

Obok wymienionych inicjatyw apostolskich istnieje wielkie apostolstwo modlitwy. Niektóre wspólnoty za priorytet swojego działania wybrały modlitwę za Kościół, Zgromadzenie, osoby polecane. Od marca 2005 roku, większość członków Stowarzyszenia, każdego roku podejmuje na Jasnej Górze, przy okazji „Dnia świętości życia”- 25 marca, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Myśl ta sięga istoty charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego, tj. z troski o dziecko, w tym wypadku najbardziej bezbronne.