Duchowość

 

 

  LOGO  ZGROMADZENIA 

 

     Historia

 

Siostry Służebniczki dla ukazania swojej duchowości i stylu pełnionej służby posiadają logo, które jest znakiem ich wspólnoty zakonnej. Logo przyjęte w obecnej wersji wywodzi się ze znaku, który pozostawił służebniczkom w formie graficznej założyciel bł. Edmund w swoim „Dzienniku” (4.IV.1855)

 

Znaczenie

 

Logiem Sióstr Służebniczek jest monogram „P”. Historia znaku wywodzi się od litery "P" wpisanej w "X" - "X" i "P" to dwie pierwsze litery zapisanego po grecku słowa "Chrystus" (Χριστός – Khristós). Litera "P" skrzyżowana z prostą linią poziomą to krzyż monogramatyczny  utworzony przez odmienny zapis "X" oraz dodanie pętli; jest monogramem symbolizującym Jezusa Chrystusa i krzyż.


Na tle monogramu „P” zarysowuje się litera „M”, która jest monogramem imenia Najświętszej Maryi Panny. Monogram „M” łączy się z krzyżem, tak jak Maryja jest zjednoczona z Synem. Połączenie to podkreśla także udział Maryi w dziele zbawienia. Takie zestawieni graficzne ma swoją głęboką wymowę. W tradycji naszych wspólnot naśladowanie Jezusa Chrystusa, wszelka działalność sióstr zawsze miała swój początek w kontemplacji Syna Bożego, której wierną Nauczycielką jest dla nas Jego Matka.


Syn Boży, na którego wskazuje Matka Boża, prowadzi nas do Ojca. Jezus objawia się na krzyżu jako Ten, który całkowicie zwraca się ku Ojcu. Na krzyżu Chrystus określa siebie poprzez relację do Ojca: jest Synem. Zatem można odczytać w skrócie przesłanie charyzmatu Sióstr Służebniczek jako drogi prowadzącej w Jezusie Chrystusie do Ojca przez naśladowanie najbardziej radykalnej w wierze i bliskiej Bogu osoby ludzkiej – Jego Matki. Tak wyznaczona droga duchowa rodzi pragnienie całkowitego powierzenia Chrystusowi swojego życia i oddanie Mu do dyspozycji wszystkiego co nas stanowi, co znajduje swój wyraz w kluczowym dla nas słowie – służba.

 

Duchowa droga

 

Połączenie dwóch monogramów – Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny-  wskazuje na znaczenie więzi miłości pomiędzy człowiekiem a Zbawicielem.  Maryja zatem prowadzi do Jezusa czy też równoznacznie relacja z Jezusem zbliża do Maryi. Pierwszy sposób – przez Maryję do Jezusa - charakteryzuje się wielką miłością do Maryi, przyjęciem Jej jako Matki i Orędowniczki. Wiedzie ostatecznie do Jezusa. Służebniczka naśladuje Maryję, aby być blisko Boga. Innym sposobem jest dotarcie do Maryi przez Jezusa. Zachwyt Jezusem, miłość do Niego pozwala zauważyć tych, którzy są Mu bliscy, wśród nich Maryję.  Żyć dla Chrystusa oznacza poznawać Jego miłość, kochać w konsekwencji tych, kogo On miłuje.