Założenia

 

 

 

STOWARZYSZENIE

„RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO”

 

 

O historii powstania

 

Geneza stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” sięga 1995 roku. Odbywająca się wówczas    XIX Kapituła Generalna, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP we Wrocławiu, rozważając perspektywy rozwojowe apostolstwa Zgromadzenia i chcąc odpowiedzieć na współczesne wyzwania Kościoła dotyczące  katolickiego laikatu, postanowiła nawiązać więź duchową z katolikami świeckimi, zachęcając ich do współpracy ze Zgromadzeniem w duchu swego charyzmatu.

 

Zapowiedź bliskiej beatyfi­kacji Założyciela Zgromadzenia, jak i sama beatyfikacja w dniu 13 czerwca 1999 roku sprawiły, że zaczęła się tworzyć nowa, konkretna forma relacji osób świeckich ze Zgromadzeniem. Błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia, stał się dla współczesnego katolika wzorem wielkodusznej realizacji Ewangelii w codziennym życiu, przez ściślejsze zjednoczenie z Bogiem na modlitwie i w czynieniu dobra.

 

Czciciele bł. Edmunda, poszukując sposobów zgłębiania Jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła, zaczęli tworzyć – w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem – dzieło pod nazwą „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Wówczas to na prośbę Zgromadzenia skierowaną dnia 13.03.2002 roku do Metropolity Katowickiego, ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, po przedstawieniu statutu Stowarzyszenia otrzymano ustne pozwolenie na rozpoczęcie działalności „ad experi­mentum” w Archidiecezji Katowickiej. Ostateczne zatwierdzenie dokonało się pismem urzędowym z dnia 20 maja 2005 r.kiedy ks. Arcybiskup Damian Zimoń definitywnie zatwierdził statut Stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”, pozwalając na jego działalność w archidiecezji katowickiej. Podobnie uczynili księża biskupi ordynariusze innych diecezji, gdy wpłynęła do nich prośba od Zgromadzenia.

 

W dniu 13 czerwca 2002 roku, w 3 rocznicę beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego, zostali oficjalnie przyjęci do „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pierwsi członkowie Stowarzyszenia. Miejscem przyjęcia członków były domy prowincjale Zgromadzenia w Katowicach - Panewnikach i Leśnicy Op. Odtąd data 13 czerwca na stałe została wpisana w kalendarz wydarzeń Stowarzyszenia, jako dzień przyjęcia nowych członków, czyli data powstania Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Statut Stowarzyszenia

 

Jest to dokument, który określa strukturę, zadania i apostolstwo członków stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Treść jego ujęta jest w 6 krótkich rozdziałach. Na podstawie statutu Stowarzyszenie tworzą osoby świeckie, które pragną za wzorem swojego Patrona bł. Edmunda jednoczyć się wokół dobra, by służyć ludziom potrzebującym pomocy, zwłaszcza dzieciom, chorym, osobom starszym, samotnym. Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego stawia członkom dwa główne zadania:

 

       1) Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez zachowanie przykazań Bożych i zasad moralnych, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,

       2) Dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadze­nia, gdziekolwiek są one prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła.

 

Zadania te realizują, współpracując z Siostrami Służebniczkami, które w duchu wzajemnej komunii, starają się im przybliżyć charyzmat Założyciela, by wraz z członkami stawać się świadkami wiary i miłości służebnej we współczesnym świecie.

 

Cele Stowarzyszenia:

 

  • Modlitwa w intencjach Kościoła i za Jego dzieła
  • Organizowanie duchowego wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej moralnie
  • Wspieranie rodzin wielodzietnych w ich trosce o potrzeby materialne dzieci
  • Współpraca z placówkami opiekuńczo wychowawczymi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek - śląskich

 

sM. Stella Kuś