Biblioteczka myśli pedagogicznej. Do pobrania
Biblioteczka myśli pedagogicznej. Do pobrania

Wychowanie jest sztuką,

którą trzeba znać i umieć się nią posługiwać

w ścisłym nawiązaniu do podstawowej prawdy o człowieku.

 

Współczesny człowiek potrzebuje zatrzymania i odrodzenia. Konieczne jest, aby szczególną troską otoczyć dziecko i proces jego wychowania. Jakże aktualna jest myśl bł. Edmunda Bojanowskiego: „Od dzieci  trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”. Edmund uważał, że najważniejszym celem wychowania jest: „…aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, dlatego też w tym kierunku zmierzały jego metody wychowawcze i cały program nauczania. Tak więc: przed każdym z nas jest ważne zadanie i intensywna praca wymagająca zaangażowania całego serca i umysłu!

Poniżej znajdują się opracowania i różne publikacje myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, jak również innych pedagogów i wychowawców.

Umieszczone treści znajdują się na stronie KUL w tzw. Repozytorium KUL. Na naszej stronie także będzie poszerzał się systematycznie ich zbiór. Poniższe materiały, umieszczone w różnych językach, są z możliwością bezpłatnego pobrania.

Zachęcamy do korzystania!

Linki/pliki można przekazać innym! Niech nasza praca w przedszkolach, szkołach, praca z rodzicami i w różnych środowiskach, gdzie nas Boża Opatrzność poprowadzi, przynosi dobry i trwały owoc.

 

 

DO POPBRANIA:

 

Drogowskazy wychowania

 

DO POBRANIA>>

 

Niniejsza publikacja poświęcona jest wielkiemu dziełu integralnego wychowania, które znajduje swe urzeczywistnienie w myśli i działalności pedagogicznej Jana Bosko, Edmunda Bojanowskiego i Bronisława Markiewicza. Poprzez ukazanie tej interdyscyplinarnej refleksji nad istotą i wyzwaniami współczesnej edukacji, publikacja daje jasną propozycję pedagogiki odwołującej się do przeszłości, ale jednocześnie otwartej na nowe propozycje i idee. Książka zawiera konkretne propozycje wychowania osoby – od wczesnego dzieciństwa po dorosłość – w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.

 


This publication is devoted to the great work of integral education, which finds its realization in the thought and pedagogical activity of Jan Bosco, Edmund Bojanowski and Bronisław Markiewicz. By showing this interdisciplinary reflection on the essence and challenges of contemporary education, the publication gives a clear proposal of pedagogy referring to the past, but at the same time open to new suggestions and ideas. The book contains specific proposals for educating a person – from early childhood to adulthood – in pre-school, school and extracurricular education.

Kompendium edukacyjne E. Bojanowskiego
Значение раннего воспитаниа в формировании религиозных и патриотических чувств в Эдмунда Бояновского педагогической концепции

 

Do pobrania

Tytuły równoległe:

Wartość wczesnego wychowania w kształtowaniu uczuć religijnych i patriotycznych w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The value of early education in the formation of religious and patriotic feelings in the pedagogical concept of Blessed Edmund Bojanowski

Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski

Do pobrania

 

Tytuł równoległy:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bx Edmond Bojanowski

Do pobrania:

Tytuły równoległe:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Zeszyty Naukowe KUL 4/2017, numer poświęcony osobie, twórczości i dziełu bł. Edmunda Bojanowskiego
W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna
Nieoceniona wartość osoby...

 

Nieoceniona wartość osoby...

- do pobrania

 

 

Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku
Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich
Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP...
Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji
Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich
Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji
Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu E. Bojanowskiego a wyzwania współczesności
Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości
From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations...
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina - przedszkole – Kościół
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej ...
Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского

Do pobrania

Tytuły równoległe:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje
Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski

Do pobrania

 

Wersje równoległe: 

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski
Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bx Edmond Bojanowski

Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 1

Przewodnik metodyczny do "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego" zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego".

 

DO POBRANIA>>

Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 2

 

Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

DO POBRANIA>>

Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji; analiza procesu w perspektywie międzynarodowej

 

Edmund Bojanowski rozwijał swą myśl pedagogiczną w połowie XIX wieku i dokonywał jej praktycznej aplikacji zachowując zasady wynikające z niezmiennej natury człowieka, praw jego rozwoju i wartości najwyższych, dostosowując metody, formy i środki wychowania do specyfiki społeczno-kulturowej danego środowiska. Szczegółowe wskazania zawarł w swej bogatej spuściźnie i dzięki temu są wciąż realizowane w tradycji pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, podejmujących działalność edukacyjną w różnych krajach na świecie. Dokonując twórczej interpretacji myśli pedagogicznej Bojanowskiego, Służebniczki wciąż odczytują ją na nowo w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i wobec aktualnych wyzwań edukacyjnych. Jej ponadczasowy i uniwersalny wymiar stanowi podstawę do jej aplikacji w perspektywie międzynarodowej.

 

POBIERZ>>>


Edmund Bojanowski developed his pedagogical thought in the middle of the nineteenth century and put it into practice, maintaining the principles resulting from the unchangeable nature of man, the laws of their development and the highest values, and adapting the methods, forms and means of education to the socio-cultural specifi city of a given environment. He included detailed recommendations in his rich legacy, thanks to which they are still implemented in the educational work of the Congregation of Servant Sisters, undertaking educational activities in various countries of the world. By making a creative interpretation of Bojanowski’s pedagogical thought, the Servant Sisters continue to read it anew in the changing socio-cultural conditions and in the face of current educational challenges. Its timeless and universal dimension constitutes the basis for its application from an international perspective.

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita

Zachowana spuścizna rękopiśmienna Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) to, oprócz korespondencji i dziennika bogaty zasób notatek, szkiców prac o charakterze: historycznym, literackim, etnograficznym, religijnym. W celu udostępnienia mało znanych tekstów zrealizowano projekt ich krytycznego opracowania i publikacji. W edycji przyjęto merytoryczny układ zachowanych tekstów. Praca została podzielona na rozdziały, które zawierają prace historyczne i literackie; notatki dotyczące wychowania w ochronkach oraz spraw ich organizacji; wypisy i szkice o tematyce religijnej; materiały i szkice do prac etnograficznych i historycznych; zbiory pieśni i piosenek; notatki związane z redakcją czasopism; excerpta i epitomaty oraz varia. Przy edycji dokonano tylko niezbędnych i koniecznych korekt, czy uzupełnień językowych, odnotowując to najczęściej w przypisach. W związku z tym wydawnictwo oddaje wiernie oryginalność tekstów.

 

DO POBRANIA>>>

Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne

Celem publikacji jest przedstawienie głównych idei pedagogicznych bł. Edmunda Bojanowskiego oraz charakterystyka i udostępnienie pomocy metodycznych opracowanych na podstawie jego wskazań pedagogicznych. Stworzył on system wychowania, w którym działania nakierowane były na rodzinę, a w sposób szczególny na wczesne wychowanie dzieci, w czym Bojanowski widział skuteczną drogę integralnego rozwoju każdej osoby i odrodzenia moralnego społeczeństwa, ludzkości. Opracowana pedagogia i pomoce metodyczne (obrzędowość, opowiadania, gry i zabawy) zostają udostępnione z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu. Dają tym zatem możliwość zastosowania ich współcześnie dla rozwoju i kultywowania rodzimych tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, budowania relacji międzypokoleniowych i międzykulturowych, z poszanowaniem specyfiki kultury narodu, regionu.

 

POBIERZ/OTWÓRZ>>>

Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego

Publikacja zawiera 69 powiastek, bajek, legend, opowiadań wybranych z notatek bł. E. Bojanowskiego oraz ich wersję foniczną. Opublikowane pod wspólnym tytułem "Opowiadania..." zostały nagrane przez aktorów lubelskich teatrów oraz udostępnione w wersji elektronicznej. Można je wykorzystać w zajęciach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Bojanowski zwracał uwagę na to, by używane w sposób harmonijny, wzmacniały rozwój umysłowy i duchowy osoby w wymiarze moralnym, religijnym. Publikacja zawiera także płytę DVD z nagranymi tekstami opowiadań.

 

OTWÓRZ/POBIERZ>>>

Katechizm według Edmunda Bojanowskiego

Katechizm składa się z 4 części i odpowiada na pytania:

 

w co wierzy Kościół? jak celebruje swoją wiarę?

jak żyć według wiary Kościoła?

jak się modlić w wierze Kościoła?

 

Katechizm czerpie z bogactwa wypowiedzi błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, które po dziś inspiruje zarówno swoją treścią jak i formą.

 

Katechizm według Bojanowskiego jest skierowany do rodziców. «Katecheza w rodzinie» to najlepsze miejsce, w którym wiara może być przeżywana prosto i spontanicznie. «Katecheza z rodziną» jest kluczem do odczytania własnych i niepowtarzalnych doświadczeń wiary żywej. «Katecheza rodzinna» to szczególny wkład wnoszony przez chrześcijańskie rodziny, z właściwą im wrażliwością, w rozmaite proponowane przez wspólnotę programy duszpasterskie.

 

Katechizm jest również skierowany do nauczycieli religii katolickiej, do katechetów i animatorów. Do duszpasterzy również. Może być szczególnym odkryciem języka narracyjnego i autobiograficznego Edmunda Bojanowskiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI>>>

 

 KATECHIZM DO POBRANIA>>>

 

 

Rola miłości we wczesnym wychowaniu w systemie pedagogicznym Edmunda Bojanowskiego

 

POBIERZ>>>

 

Edmund Bojanowski jedynie na drodze wychowania widział możliwość wyprowadzenia ludzkości z błędnej drogi zbyt rozumowego, a przy tym dalekiego od prawdy urządzania świata. Ukazał sposób wchodzenia i wprowadzania na tę drogę nowych pokoleń w duchu miłości, czyli z pełnym poszanowaniem ludzkiej wolności. W jego życiu i myśli pedagogicznej Miłość jest przyczyną sprawczą i wzorczą wychowania, a miłość jest zasadą życia i działania każdej osoby i wspólnoty, jest przykazaniem i cnotą, jest darem i zobowiązaniem, jest drogą do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. We wczesnym dzieciństwie życia człowiek jest szczególnie narażony w swym rozwoju na zagrożenia, które mogą stać się przeszkodą w rozpoznaniu i osiąganiu celu w życiu. Potrzebuje więc Boga i innych ludzi, potrzebuje ze strony dorosłych ochrony przed niebezpieczeństwami, pomocy i wsparcia w poznawaniu prawdy oraz przykładu w wybieraniu dobra. Drogą pełnego rozwoju człowieka i ludzkości jest wychowanie integralne, w którym realizuje się odpowiedzialna miłość polegająca na wprowadzaniu dziecka w świat wartości, życie nimi w harmonii i braterstwie.

Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji

 

DO POBRANIA>>>

 

Oprócz zabawy i nauki, praca jest istotnym środkiem wychowania, ale zarazem także jednym z jego celów. Wychowanie przez pracę i do pracy skutecznie przyczynia się do pełnego rozwoju osoby, wyrabiania pożądanych cech charakteru i postaw społecznych we wczesnej edukacji. Prowadzi do rozwoju nawyku pracowitości, umiejętności i sprawności celowego działania, wdrażania do szacunku wobec pracy swojej i innych. W formie zabawowej, przez prace użyteczne, poznawanie zawodów, naśladowanie prac wykonywanych przez dorosłych, dziecko sposobi się do przyszłych ról życiowych i pracy. Aktywność ta wspiera jego rozwój psychoruchowy, pomaga sprawnie uczestniczyć we współpracy z innymi i zastosować poznane normy zachowania, podejmować obowiązki służące nie tylko dobru własnemu, ale i wspólnemu.

Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego

 

DO POBRANIA>>>

 

Myśl pedagogiczną Edmunda Bojanowskiego poznajemy z jego bogatej spuścizny, jaką stanowią jego pisma i powstałe dzieło, a jej rozwój – z analizy realizacji jej w praktyce przez Siostry Służebniczki. Jej bogaty zasób i charakter sprawia, że domaga się ona, by jej teorię i praktykę pedagogiczną odczytywać na nowo, by odpowiadać na współczesne wyzwania w dziedzinie edukacji. Poznanie jak rozumiał tę działalność E. Bojanowski, pozwala odnosić jego zamysł do tego, jak można realizować go dzisiaj, korzystając z osiągnięć nauk pedagogicznych i praktyki wychowawczej. Na tej podstawie konstruowane są wskazania i programy wychowania przedszkolnego, pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnego rodzaju placówkach działających w systemie oświaty i pomocy społecznej.

Podmiotowość w opiece realizowana w placówkach katolickich

 

DO POBRANIA>>>

 

Realizacja zasady podmiotowości w opiece ma swój specyficzny wymiar w działalności prowadzonej w placówkach katolickich. Określenie opieki mianem posługi miłości wskazuje na międzyosobowe relacje w jej spełnianiu i oparcie motywacji na przykazaniu miłości. Uwzględnienie tego odniesienia zobowiązuje do zachowania wszelkich standardów zarówno w sprawowaniu opieki z szacunkiem do godności każdej osoby, wysokiej jakości jej czynności jak i wymogów obowiązującego prawa. W procesie tym następuje pełny rozwój jego podmiotów w wymianie wartości i świadczeń na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

Integralne wychowanie człowieka w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego

 

 DO POBRANIA>>>

 

Koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego realizuje ideę integralnego rozwoju i wychowania człowieka od najmłodszych lat w perspektywie całego jego życia i szczęścia wiecznego. Bojanowski dostrzega wielką wagę procesu wychowania w pełnym kontekście odniesień do religii, natury oraz historii. Najwyższym celem wychowania jest integralny rozwój człowieka, czyli osiągnięcie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Bojanowski za podstawę wychowania przyjął biblijną koncepcję człowieka i wynikającą stąd prawdę o istocie ludzkiego życia, celu i prawach rozwoju. Wykorzystał doświadczenie dziejowe ludzkości oraz dorobek w dziedzinie filozofii, literatury i rozwijającej się pedagogiki, dobierając wszystko, co wartościowe i co odpowiednie do specyfiki rozwoju człowieka, jego natury i środowiska jego życia.

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce

 

DO POBRANIA>>>

 

Artykuł przedstawia podejście do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ujmowanej jako proces wzajemnych relacji, usług i opieki kierowanych do dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej, szczególnie ze względu na integralny stosunek do osoby wychowanka od początku życia. Opisuje podstawowe wymogi jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w teorii i praktyce edukacji katolickiej w jej aspekcie historycznym. Na tle strategii i wymogów stosowanych obecnie w Europie wskazuje na aktualność, potrzebę i wartość ich wykorzystania współcześnie. Jeżeli pod względem systemu, struktur, podstaw prawnych i organizacyjnych poziom i dostępność wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem będzie taki, jak zakłada się w strategii, to należy w tych warunkach zrealizować wysokiej jakości pedagogię opartą na adekwatnej dla osoby ludzkiej pedagogice.

170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego

 

 

DO POBRANIA>>>

 

Myśl pedagogiczna i koncepcja systemu ochrony przez wychowanie Edmunda Bojanowskiego, mimo iż zrodziła się 170 lat temu, jawi się dzisiaj jako nowatorska i wyjątkowo aktualna. Zastosowana we współczesnej edukacji przedszkolnej i opiece nad dzieckiem jest kontynuacją działań koncepcji wychowania i jej praktycznej realizacji przez założenie 3 maja 1850 r.ochronki i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Z różnych środowisk w Polsce i na świecie wciąż oczekiwana jest teoretyczna i praktyczna aplikacja tej koncepcji oraz nowych badań i opracowań naukowych dotyczących istoty wczesnej edukacji realizowanej w katolickiej myśli pedagogicznej w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

Wychowanie do patriotyzmu

 

Patriotyzm ma wymiar narodowy, państwowy, cywilizacyjny, duchowo-religijny. Wraz z postępującymi przemianami społeczno-kulturowymi w świecie zmienia się kontekst odniesień w budowaniu tożsamości osobowej i społecznej oraz kształtowaniu uczuć religijnych i patriotycznych. Bardzo ważne w wychowaniu do patriotyzmu jest odniesienie do konkretnej rzeczywistości, jasno zdefiniowanych kluczowych pojęć w teorii i praktyce edukacji. Łączy się ono z wychowaniem religijno-moralnym, gdyż wartości patriotyczne w naszej kulturze narodowej mają chrześcijańskie korzenie, a troska o dobro ojczyzny jest obowiązkiem moralnym każdego obywatela.

 

DO POBRANIA>>>

Odkrywanie i realizacja charyzmatu założycielskiego w życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Celem artykułu jest ukazanie procesu odkrywania i realizacji charyzmatu założycielskiego w życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. Został wychowany w poszanowaniu wartości religijnych i patriotycznych, autorytetu rodziców i nauczycieli - zarówno świeckich, jak i duchownych. Zapewniło mu to otwartość na kontakty z naukowcami, artystami, ludźmi Kościoła, działaczami społecznymi i oświatowymi oraz przedstawicielami wszystkich stanów społecznych swoich czasów. Inspiracje do swoich prac, stylu życia i służby czerpał ze znajomości Biblii, poezji i dzieł filozofów, z ludowych zwyczajów, tradycji i literatury oraz z przykładów bohaterów narodowych. Wszystkie te obszary zainteresowań kształtowały jego osobowość, poglądy, duchowość, aktywność umysłową, dobroczynność i oddanie sprawom narodowym. Analiza historycznych procesów rozwoju ludzkości oraz odkrycie harmonii między naturą, religią i historią jako planu Bożego stały się źródłem wytycznych dla koncepcji wychowania zintegrowanego i budowania właściwych struktur tego systemu. Wskazuje również na drogę życia i posługi Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej dzisiaj, która jest udziałem w tym samym dziele, któremu Bojanowski dał początek, a które żyje i rozwija się jako owoc jego duchowego ojcostwa.

 

DO POBRANIA>>>

Wrocławskie ślady Edmunda Bojanowskiego

Celem artykułu jest wskazanie śladów obecności i aktywności Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) z czasu studiów we Wrocławiu. W 1835 r.został immatrykulowany i podjął regularne studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, na wydziale filozofii, a odszedł ze świadectwem dn. 19 kwietnia 1836 r.Studiował m.in. literaturę, języki słowiańskie, nauki filozoficzne. W tym także okresie rozwijał intensywnie swój talent literacki. Informacje o wykładach, w których uczestniczył Bojanowski są zawarte w indeksie przedmiotów, a z dokumentów zachowanych w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego poznajemy bieg jego kształcenia i ocenę jego zaangażowania w naukę i życie studenckie oraz miejsca pobytu. W latach 1836-1838 kontynuował studia w Berlinie.

 

DO POBRANIA>>>

Das pädagogische Konzept des seligen Edmund von Bojanowski

Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871) był praktykiem i teoretykiem wychowania, stworzył swoją koncepcję pedagogiczną i stale ją doskonalił, zakładając ochronki/przedszkola. Doświadczenia praktyczne pozwalały mu na formułowanie celów, dobór treści i działań w odniesieniu do wartości uniwersalnych i dostępnej wówczas wiedzy pedagogicznej. Choć nie spisał teoretycznych podstaw swojej koncepcji wychowawczej w formie dzieła, to jednak zarysował istotne jej elementy i pozostawił bogaty zbiór materiałów do jej opracowania. Zakładając Zgromadzenie Służebnic Maryi, pozostawił żywą i dynamiczną koncepcję w osobach, dla których oznaczała ona ich życiową misję. Dla realizacji tej koncepcji stworzył odpowiednie podstawowe zasady i struktury dynamicznego systemu przedszkolnego.

 

POBIERZ>>>