Archaniołowie - tajemnica pośredniczenia
Archaniołowie - tajemnica pośredniczenia

"Któż jest jako Bóg" - Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas, strzeżcie nas" - to modlitewne wezwanie jest codzienną prośbą każdej służebniczki. Co ona znaczy? Dlaczego Archaniołowie są wzywani jako patronowie codzienni, na każdą sutuację? Jak zrozumieć moc ich pośrednictwa? 

 

Bóg stworzył niesłychanie wielką liczbę bytów duchowych, które pozostają połączone z Nim miłością — i o tych mówimy myśląc o aniołach. Aniołowie to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała. U ludzi dusza połączona z ciałem stanowi osobę. U aniołów osobą jest sam duch. Duchową naturę aniołów potwierdza szereg soborów powszechnych, jak np.: laterański IV (1215), lyoński II (1274), florencki (1431-1435) czy watykański I (1879-1870). Istnienie aniołów należy do prawd naszej wiary. Aniołowie są pośrednikami pomiędzy Bogiem a nami. Każdego roku, 29 września Kościół w liturgii daje nam szczególną okazję, by oddać cześć trzem archaniołom: Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi, którzy jako jedyni znani nam są z imienia.

 

Święty Michał Archanioł - Któż jak Bóg - W Piśmie świętym jest wymieniany pięć razy. I tak w księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 10,21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12,1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12,7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4,16). Kult św. Michała archanioła w chrześcijaństwie jest bardzo dawny i żywy. Od VI wieku uchodzi on za pogromcę Lucyfera i zbuntowanych złych duchów a to na podstawie tradycji żydowskiej i księgi Apokalipsy (12,7). Piszą o tym wyraźnie: Kasjodor, Eukumeniusz, Andrzej z Cezarei i inni. Jest uważany w starożytnym chrześcijaństwie za opiekuna Kościoła świętego, tak jak kiedyś był aniołem Synagogi, Izraela. On stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się bój ostatni o ich wieczne zbawienie z szatanem. On także towarzyszy duszom w drodze do nieba, waży na sądzie Bożym ludzkie czyny.


Święty Gabriel Archanioł - mąż lub wojownik Boży - W Starym Testamencie spotykamy się dwa razy z tym imieniem w księdze Daniela proroka. W pierwszym wypadku wyjaśnia anioł Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów (Dn 8,13-26). W drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach (Dn 9,21-27; Jr 25,113). Nie jest wykluczone, że św. Gabriel jest także ową tajemniczą osobą: "ubraną w lniane szaty", o obliczu podobnym "do blasku błyskawicy", która pojawiła się Danielowi (10,4-12). W Nowym Testamencie spełnia św. Gabriel doniosłą misję: zwiastuje w imieniu Pana Boga Zachariaszowi narodzenie syna, św. Jana Chrzciciela oraz Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Jezusa Chrystusa (Łk 1,11-38). Papież Pius XII ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji.

 

Święty Rafał Archanioł - Bóg uleczył - hebrajskie Rafael oznacza "Bóg uleczył". Nawiązuje przeto do przepięknego opowiadania, które spotykamy w księdze Tobiasza. Archanioł Rafał przeprowadza szczęśliwie Tobiasza Młodego aż do dalekiej Persji, ratuje go w drodze od pożarcia przez wielką rybę, odbiera szczęśliwie od krewnego pożyczone kiedyś pieniądze, namawia go, aby Tobiaszowi oddał swoją córkę za żonę, leczy tę córkę, wreszcie uzdrawia starego Tobiasza - ojca, przywracając mu nie tylko majątek, ale i wzrok. Księga ta należy do opowieści biblijnych, w których wątek legendarny i ludowy wiąże moralna myśl religijna. Niemniej osoba św. Rafała archanioła jest przedstawiona z całą wyrazistością (Tb 5,4-12,22). Po dokonaniu dzieła św. Rafał odsłania przed zdumionymi Tobiaszami, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12,15). Św. Rafał jest czczony jako patron chorych i podróżnych.


Aniołowie i Archaniołowie są bardziej zwróceni ku człowiekowi niż inne byty duchowe. Dzielą miłość Pana Boga ku nam i Jego troskę, i współczucie. Aniołowie, którzy cali żyją w blasku chwały Ojca, pomagają nam oddawać Bogu cześć i chwałę, uwielbiając Go za wszystko, co otrzymujemy z Jego ręki.

 

sM. Eligia Garbacz