Będziecie moimi świadkami
Będziecie moimi świadkami

Za nami Tydzień Misyjny!!! Był to szczególny czas modlitwy i odnowy ducha misyjnego w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Dla nas, Sióstr Służebniczek, to również okazja do wdzięczności Bogu za powołanie, którym „dotknął” i przeniknął nasze serca. W tym duchu dzielimy się poniższymi treściami:

 

Na podobieństwo Jezusa, umiłowanego Syna, „którego Ojciec poświęcił i posłał na świat” (J 10, 36), również ci, których Bóg powołuje, aby szli za Nim, zostają poświęceni i posłani na świat, by naśladować Jego przykład i kontynuować Jego misję. Dotyczy to zasadniczo każdego ucznia, jednak w szczególny sposób odnosi się do tych, którzy są powołani, by w konkretnej formie życia konsekrowanego naśladować Chrystusa „bardziej z bliska”, tak aby On był „wszystkim” w ich życiu. W ich wezwaniu jest zatem zawarte zadanie całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa; więcej — pod działaniem Ducha Świętego, który jest źródłem każdego powołania i charyzmatu, samo życie konsekrowane staje się misją, tak jak było nią całe życie Jezusa (…).

Najważniejszym przejawem misji nie są (…) zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego! Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi.

(Vita Consecrata, nr 72)

 

Pogłębiając w sobie świadomość, że przez profesję w szczególny sposób zespalamy się z Kościołem i Jego tajemnicą, pragniemy aby życie i działalność nasza służyła dobru całego Kościoła. Zgromadzenie nasze rozwija działalność charytatywną i apostolską tak w krajach chrześcijańskich jak i misyjnych.

(Konstytucje Zgromadzenia, nr 4 i 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MOŻE I TWOJE SECE BÓG DOTYKA

PRAGNIENIEM ZMIANY STYLU ŻYCIA,

ABY BYĆ JEGO ŚWIADKIEM - AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA!!!