Czujni i wolni
Czujni i wolni

XIX Niedziela zwykła

...bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 32 - 48

 


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 „Nie bój się mała trzódko...” - małej grupce swoich uczniów, zmagającej się z różnymi trudnościami Pan obiecuje Królestwo Boże. Jednak daje pewne wskazania, które są konieczne, by dojść do celu. Dać jałmużnę to dzielić się tym, co się posiada. Chodzi o to, by nie przywiązywać się do dóbr materialnych. Trzeba nam być ludźmi wolnymi także w tej dziedzinie. Dalsza przypowieść o słudze zwraca nam uwagę na to, że pracownicy Kościoła muszą być wierni i nie powinni przysparzać Kościołowi problemów (por. Katolicki Komentarz Biblijny str 1080). Sługa o którym czytamy to człowiek, który podjął się pracy na rzecz chrześcijańskiej wspólnoty. Dziś naszym zadaniem jest służba Kościołowi dla dobra wierzących, ale – jak zapowiada Jezus – ona zakończy się wieczną ucztą w niebie, podczas której role się odmienią. Pan będzie nam usługiwał. Szczęśliwi ci, których Pan zastanie przygotowanych, czuwających, posługujących… Ale niestety dla tych, którzy nie pełnią Bożej woli kara będzie surowa. Starajmy się więc zawsze trwać w prawdziwej przyjaźni z Jezusem, pełniąc w każdej chwili Jego wolę. Pytajmy dziś siebie:
- Do czego jestem przywiązany?
- Czy gdyby dziś przyszedł Pan to zastałby mnie posługującego?
- Co utrudnia mi wierne trwanie przy Panu i pełnienie Jego woli?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie, proszę Cię, abym zawsze był wierny swemu posłannictwu, abym w każdej chwili spełniał Twoją wolę i był gotowy na spotkanie z Tobą. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Zastanów się co jeszcze możesz zrobić dla dobra twojej wspólnoty (parafialnej, zakonnej, rodzinnej...)

 

s.M. Damiana Szmidt