Dobra duchowe
Dobra duchowe

XIX Niedziela zwykła

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 32 - 48

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


W minioną niedzielę Pan Jezus przestrzegał nas przed nadmiernym i egoistycznym gromadzeniem bogactw a dziś mówi nam, abyśmy zamiast dóbr materialnych gromadzili dobra duchowe, skarby w niebie, które nie przeminą. Jednak na tym nie poprzestaje. Zaraz dalej mówi o tym, że kiedyś nadejdzie koniec naszego życia, ale nie znamy jego godziny. I w życiu chodzi o to, by zawsze być gotowym na spotkanie z Panem w chwili śmierci. Trzeba nam tak żyć, abyśmy byli przygotowani, gdy On przyjdzie po nas. I można się zastanawiać jak więc mamy żyć? Co robić? Czy każdego dnia żyć w lęku i niepewności, że może dziś zakończy się moje życie? Z pewnością nie o to chodzi. Mamy jednak zawsze być gotowi to znaczy, że mamy dbać przede wszystkim o nasze życie duchowe, o trwanie w relacji z Panem, o życie w łasce uświęcającej, o dobre wykonywanie naszych codziennych obowiązków, byśmy nie musieli należeć do grona sług, którzy zostaną ukarani, bo nie właściwie wykorzystywali czas swojego życia. Pytajmy dziś siebie:
- Co jest moim skarbem?
- Jak wypełniam codzienne obowiązki?
- Co mogę powiedzieć o mojej codziennej relacji z Panem?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus, spraw, bym zawsze był gotowy na spotkanie z Tobą. Naucz mnie wybierać to, co dobre i zgodne z Twoją wolą. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia staraj się o głębszą relację z Panem.

 

s.M. Damiana Szmidt