Duch Pański spoczywa na Mnie
Duch Pański spoczywa na Mnie

III Niedziela zwykła

Przyjdź Duchu Święty. Napełnij mnie swoją obecnością i mądrością. Prowadź mnie tak, gdzie chcesz.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 1-4; 4, 14-21


Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czytając dzisiejszą Ewangelię szczególną uwagę zwróciłam na obecność Ducha Świętego w życiu Jezusa. Tylko w tym fragmencie słyszymy o tym dwukrotnie. Najpierw dowiadujemy się, że Jezus w mocy Ducha Świętego powrócił do Galilei. To Duch Święty jest Tym, który Jezusa prowadzi i wskazuj drogę dokąd ma iść. Pamiętamy, że na pustynię też wyprowadził go Duch. Teraz Jezus powraca do Galilei, do krainy pogan i właśnie tam w synagodze czyta księgę proroka Izajasza. Słowa proroctwa, które do Niego się odnoszą. Po przeczytaniu tekstu Jezus oznajmia, że właśnie te słowa się spełniły. A jakie to słowa? „Duch Pański spoczywa na mnie…”. Jezus jest napełniony Duchem Świętym i wszystko robi pod Jego natchnieniem. I z jednej strony może to być oczywiste, bo przecież Trójca Święta to jeden Bóg, ale z drugiej strony jest to ogromna nauka dla każdego z nas, abyśmy zawsze, wszędzie i wszystko robili natchnieni przez Ducha Świętego. Abyśmy Go słuchali i pozwoli Mu, by kierował naszym życiem i by prowadził nas tam, gdzie sam chce. Pytajmy dziś siebie:
- Co przeszkadza mi w słuchaniu natchnień Ducha Świętego?
- Czy wiem dokąd prowadzi mnie Duch Święty?
- Co Duch Święty mówi do mnie w dzisiejszej Ewangelii?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Przyjdź Duchu Święty. Napełnij mnie swoją obecnością i mądrością. Prowadź mnie tak, gdzie chcesz. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia módl się do Ducha Świętego.

 

s.M. Damiana Szmidt