Dwie drogi i jeden cel
Dwie drogi i jeden cel

XXX Niedziela Zwykła
„Na dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 22, 34 – 40


Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dziwne może wydawać się pytanie uczonego w Prawie o największe przykazanie. Przecież oni doskonale znali Prawo. A jednak wśród tylu różnych szczegółowych przepisów można się pogubić. Jezus z wielką miłością i cierpliwością odpowiada na pytanie. Wskazuje na przykazanie miłości jako największe ze wszystkich przykazań. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Uczony w Prawie doskonale wiedział, że ma kochać Boga ponad wszystko. Jezus jednak wskazuje na jedność tych dwóch przykazań. Nie ma miłości Boga bez miłości człowieka. Nie mogę powiedzieć, ze kocham Boga, gdy w swoim sercu noszę nienawiść lub choćby niechęć do bliźniego. Bo „nie można kochać Boga, którego się nie widzi nie kochając bliźniego, którego się widzi” (por. 1J 4,20). Miłość bliźniego jest sprawdzianem miłości Boga. Warto o tym pamiętać w budowaniu różnych relacji. Zauważmy też, że Jezus nie podaje Dekalogu jako najważniejszych przykazań. Dlaczego? W przykazaniu miłości zawiera się dziesięć przykazań Bożych. Ktoś kto będzie żył przykazaniami miłości nie będzie mógł nie zachowywać przykazań Bożych. Można powiedzieć, że w dwóch przykazaniach miłości zawiera się cały Dekalog, który zresztą też podzielony jest na dwie części: przykazania odnoszące się do Boga i te które odnoszą się do człowieka. Można więc powiedzieć, że Dekalog to uszczegółowione przykazania miłości.
Pytajmy dziś siebie:
- jak żyję przykazaniami miłości?
- kogo trudno mi kochać?
- w czym przejawia się moja miłość względem Boga?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu rozpal moje serce prawdziwą miłością ciebie i drugiego człowieka.  Amen.


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W najbliższym czasie okaż szczególną miłość Bogu w drugim człowieku.

s.M. Damiana Szmidt

X