Dziękuję... za chrzest
Dziękuję... za chrzest

Niedziela Chrztu Pańskiego

"A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 3, 13 - 17


Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Na początku swojej publicznej działalności Jezus przychodzi nad Jordan, gdzie Jan udziela chrztu. Wraz z innymi grzesznikami ustawia się w kolejce, bo pragnie się z nimi jednoczyć. Wszak przyszedł po to, by wziąć na siebie grzech człowieka. Sytuacja  jest tak dziwna, że Jan nie chce ochrzcić Jezusa wiedząc, że On jest większy. Jednak Jezus nalega, gdyż w ten sposób ma wypełnić wolę Ojca. Ostatecznie Jan udziela chrztu i wtedy zarówno on jak i inni ludzie stają się świadkami czegoś niezwykłego. Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa i z nieba słychać głos Ojca: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Już na samym początku publicznej działalności Ojciec potwierdza tożsamość Jezusa. To samo dokonało się podczas naszego chrztu. Od jego momentu jesteśmy dziećmi Bożymi, umiłowanymi dziećmi Bożymi. Przeżywając dziś uroczystość Chrztu Pańskiego dziękujmy Panu za dar naszego chrztu, za dar Bożego dziecięctwa i prośmy, byśmy na zawsze pozostali wierni tej łasce.
Pytajmy:
- w czym wyraża się moja wierność łasce chrztu świętego?
- Dlaczego tak mało za ten sakrament dziękuję?
- Co mogę zrobić, bym w swoim życiu jeszcze bardziej odzwierciedlał obraz Boga?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Dziękuję Ci Panie za to, że wziąłeś na siebie moje grzechy. Dziękuję za sakrament chrztu świętego, który uczynił mnie dzieckiem Ojca. I proszę daj mi siłę i odwagę, bym zawsze pozostał wierny tej łasce. AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Odnów z całą świadomością przyrzeczenia Chrztu Świętego.

 

s.M. Damiana Szmidt