Eucharystia w życiu Maryi
Eucharystia w życiu Maryi

Eucharystia w życiu Maryi

Sam tytuł niniejszego artykułu może wydawać się zadziwiający. Czyż bowiem możemy mówić o Eucharystii w życiu Maryi? Czy cokolwiek na ten temat wiemy? Przecież Jezus ustanowił ten sakrament chwilę przed Swoją męką i śmiercią i Pismo Święte nie wiele mówi nam o uczestnictwie Maryi we Mszy św. A jednak...

 


W Dziejach Apostolskich czytamy: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (...) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” (Dz. 2.42-47). Była tam też Matka Jezusa. Ona trwała razem z apostołami na modlitwie. Tak więc Dzieje Apostolskie wskazują nam na uczestnictwo Maryi w Eucharystii. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że Maryja swoją postawą życiową wyprzedziła ustanowienie Tego sakramentu. Kiedy uczestniczymy we Mszy św. przyjmujemy w Komunii świętej Ciało i Krew Jezusa. Nasze ciała jednoczą się, także w sposób fizyczny, z Ciałem Chrystusa. Maryja zjednoczyła się z Nim już w chwili Zwiastowania, kiedy wypowiedziała swoje Fiat. Ona już wtedy przyjęła Jezusa do swojego ciała. Już wtedy zjednoczyła się z Nim także w sposób fizyczny. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia de Eucharistia” napisał: „To Ciało, wydane na ofiarę i ponownie uobecnione w znakach sakramentalnych, było tym samym ciałem, które poczęło się w Jej łonie! Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca.” (Jan Paweł II, EE, 56).

 

 

Maryja żyła Eucharystią jeszcze przed jej ustanowieniem. Msza Święta to inaczej dziękczynienie. Matka Jezusa zaraz po cudownym poczęciu wyśpiewała swój Magnificat – pieśń wdzięczności i uwielbienia. Idąc dalej, w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” a Jezus ustanawiając Sakrament Eucharystii powiedział: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Jakże bardzo więc Maryja jest Niewiastą Eucharystii. Nazwał Ją tak św. Jan Paweł II w cytowanej już adhortacji. Jeżeli mówimy, że Msza Święta jest Wielką Tajemnicą Wiary to niewątpliwie w początkach Kościoła Maryja była Tą, która pomagała uczniom, chrześcijanom przeżywać Mszę Świętą. Ona uczyła słuchać i wypełniać Słowo Boże. Ona uczyła przyjmować Jezusa do swojego serca i życia i wypełniać Jego wolę. Ona uczyła ofiarować swoje życie Ojcu Niebieskiemu wraz z ofiarą Jej Syna. O ważnej roli Maryi w sakramencie Eucharystii niewątpliwie świadczą teksty liturgiczne, które używane są do sprawowana Najświętszej Ofiary. Już na początku każdej Mszy Święte, przyznając się do swoich przewinień mówimy: „Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”. Dalej w czasie Modlitwy Eucharystycznej słyszymy słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana, Jezusa Chrystusa...”. Te teksty wskazują nam na obecność Maryi podczas każdej sprawowanej Eucharystii. Tak było od początku istnienia Kościoła i tak jest i dzisiaj.

 

 

Cała życiowa postawa Maryi była Eucharystyczna. To Ona wielbiła, adorowała, przyjmowała Boga w swojej codzienności. Tego samego pragnie i nas nauczyć. Dlatego wpatrując się w Jej przykład i prosząc Ją o wstawiennictwo starajmy się coraz pełniej być ludźmi Eucharystii. Uwielbiajmy Boga w Eucharystii, podczas adoracji. Oddawajmy każdego dnia Jemu swoje życie i ufajmy w Jego prowadzenie. „Maryja bowiem może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana” (EE 53). Te słowa naszego rodaka Jana Pawła II niech także będą dla nas zachętą do naśladowania Maryi w Jej miłości do Jezusa.

 


s.M. Damiana Szmidt

 

Foto, więcej>>>