Jubileusz życia zakonnego sióstr w Kanadzie
Jubileusz życia zakonnego sióstr w Kanadzie

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
dla tych, co się Go boją…

 

 

 

     s.M. Isabela 

 

 

 Wdzięczność


Moje serce jest przepełnione radością i wdzięcznością.

Wdzięczność Bogu za dar mojego cennego życia i powołania.
Wdzięczność za moją rodzinę, która zawsze wspiera mnie miłością i modlitwą.
Wdzięczność za to, że urodziłam się w sercu Brazylii i za to,

że zostałam powołana do służby Bogu tutaj w Kanadzie,

we wspólnocie polskiej jako Siostra Służebniczka Maryi Niepokalanej.
Wdzięczność za miłość, troskę, współczucie, które otrzymałam od Matki Generalnej i każdej Siostry,

która podróżowała ze mną w ciągu tych 25 lat życia zakonnego.
Wdzięczność za ludzi, którzy byli narzędziami miłości Boga w moim życiu.
Niech Matka Maryja będzie moim codziennym towarzyszem i pomoże mi zawsze być wdzięczną

i widzieć błogosławieństwa Boże w moim życiu.

 

     

     s.M. Lucia

 

 

Bóg zawsze jest ze mną!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Siostra Lucia (Oslarina Marques da Silva) i pochodze z Brazyli. Urodziłam się w bardzo licznej rodzinie 6 braci i 4 siostry. Moje życie zakonne rozpoczęłam w 1993 roku i w 1995 rozpoczęłam nowicjat. Wydaje się tak jak by to było wczoraj, a to już 25 lat. W roku 2000 wstąpiłam do Zgromadzenia Sóstr Służebniczek. Bóg zawsze jest obecny w moim życiu, prowadzi mnie, umacnia w Euchrystii i życiu wspólnotowym. Jestem wdzięczna Bogu, że mogę być Siostrą Służebniczką, bo wiem, że Maryja zawsze prowadzi mnie do Jezusa.

 

S.M. Isabela

 

Gratitude


My heart is overflowing with joy and gratitude. Gratitude to God for the gift of my precious life and wonderful vocation.
Gratitude for my family that always supports me with love and prayer.
Gratitude for being born in the heart of Brasil and for being called to serve God here in Canada, in a Polish community as a Sister Servant of Mary Immaculate.
Gratitude for the love, care, compassion I have received from Mother General and each Sister who has journeyed with me in this 25 year of Religious Life.
Dear God, I give thanks for all your loving kindness and You never fail to listen, although I may be surrounded by troubles, you bring me safely through them.
Gratitude for the people who have been instruments of God’s love in my life.
May Mother Mary be my daily companion and help me to always be thankful and see the blessings in my life.

SM Isabela

 

 

Gratidão 

Meu coração está transbordando de alegria e gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da minha preciosa vida e maravilhosa vocação.
Gratidão pela minha família que sempre me apoia com amor e oração.
Gratidão por ter nascido no coração do Brasil e por ter sido chamada a servir a Deus aqui no Canadá, em uma comunidade polonesa como Irmã Serva de Maria Imaculada.
Gratidão pelo amor, cuidado, compaixão que recebi da Madre Geral e de cada Irmã que tem caminhado comigo nestes 25 anos de Vida Religiosa.
Querido Deus, agradeço por toda sua bondade amorosa e nunca deixa de ouvir, embora eu possa estar cercada de problemas, Tu me traz em segurança através dos outros.
Gratidão pelas pessoas que foram instrumentos do amor de Deus na minha vida.
Que Mãe Maria seja minha companheira diária e me ajude a ser sempre grata e enxergar as bênçãos na minha vida.

Ir. Isabela

S.M. Lucia

 

Praise be the Lord Jesus Christ!

My name is Sister Lúcia (Oslarina Marques da Silva) and am originally from Brazil. I came from a big family, six brothers and 4 sisters.I begin my religious journey in 1993 and 1995 I begun Noviciate. It seemed that was yesterday, but it was 25 years ago.
In the year 2000 I joined the Sister Servants of Mary Immaculate. God has been always truly present in my life all these years, guiding me and sustaining in the Eucharist and community life. It is such an honour to be called to be Servant of Mary, because Mary is the one always leads me to her Son.
S.M. Lucia

 


Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo!

Meu nome é Irmã Lúcia (Oslarina Marques da Silva) e sou natural do Brasil. Venho de uma grande família, seis irmãos e quatro irmãs. Comecei minha jornada religiosa em 1993 e 1995 comecei o Noviciado. Até parece que foi ontem, mas faz 25 anos.
No ano 2000, me ingressei às Irmãs Servas de Maria Imaculada. Deus sempre esteve verdadeiramente presente em minha vida todos estes anos, guiando-me e sustentando-me na Eucaristia e na vida comunitária. É uma grande honra ser chamada a ser Serva de Maria, porque Maria é aquela que sempre me conduz ao seu Filho.
S.M. Lucia