Kalendarium życia Ojca Założyciela
Kalendarium życia Ojca Założyciela

Życie w datach i wydarzeniach

 


1814
- 14 listopada – Edmund rodzi się, we wsi Grabonóg koło Gostynia

(na zdjęciu - rodzinny dom), w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej, jako syn Walentego i Teresy (siostry generała Jana Nepomucena Umińskiego) primo voto Wilkońskiej.
- 20 listopada - Chrzest św. z rąk ks. Jakuba Ostrowskiego. Nadanie imion: Edmund, Wojciech, Stanisław.

 

1818
- Ciężka choroba (prawdopodobnie zapalenie płuc) i niespodziewane uzdrowienie w sposób niewytłumaczalny dla medycyny.

 

1826
- Bojanowscy przenoszą się do Płaczkowa, w pobliżu miasta Dubina nad Orlą.

 

1826 –1831
- Pobieranie nauki w domu, głównie pod kierunkiem ks. Jana Jakuba Siwickiego, wikariusza z pobliskiego Dubina. Fascynacja literaturą i dziejami ojczystymi, zbieranie wiadomości o życiu i czynach sławnych Polaków.
- 15 września 1831 r.- ojciec Edmunda, Walenty Bojanowski, zostaje odznaczony  w Modlinie krzyżem wojennym za udział w powstaniu listopadowym.

 

1832
- Wyjazd Edmunda wraz z matką do Wrocławia, w celu uzupełnienia wykształcenia z zakresu gimnazjum. Uczęszczanie w roli hospitanta na wykłady uniwersyteckie.

 

1834
- Przyjaźń z Ludwikiem Gąsiorowskim i Teofilem Mateckim, późniejszymi lekarzami i społecznikami w Poznaniu.
- Redagowanie almanachu literackiego „Marzanna” we współpracy z Włodzimierzem Adolfem Wolniewiczem (znanym później agronomem wielkopolskim).
- Publikacje Bojanowskiego: m.in. przekładu ”Pieśni serbskich” oraz kilku drobnych utworów poetyckich.
- Współpraca z leszczyńskim czasopismem „Przyjaciel Ludu”: zamieszczanie opisów zabytków Wrocławia, własnych poezji, artykułów publicystycznych, legend i podań ludowych
- 30 sierpnia - śmierć matki.

 

1835
- 15 stycznia - immatrykulacja na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Filozoficznych.
- Wydanie przekładu poematu dramatycznego George’a Byrona „Manfred”, nakładem Wilhelma Bogumiła Korna we Wrocławiu

 
1836
- 23 marca- śmierć ojca
- kwiecień – przeniesienie studiów do Berlina; podróż przez Drezno i Lipsk
- 18 maja - przyjęcie na wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Berlinie. Uczęszczanie na wykłady z: psychologii, estetyki, historii sztuki, metafizyki, logiki, historii muzyki, poezji Goethego i Schillera.

 

1837
- Publikacje własnych utworów poetyckich w noworoczniku lipskim „Melitele”.
- Nawrót choroby płuc (orzeczenie lekarskie – gruźlica) i kuracja leczniczą w Reinerz (Duszniki) i nad morzem.

 

1838
- 17 marca - opuszczenie Uniwersytetu Berlińskiego z powodu nasilenia choroby
-  Długotrwałą kuracja.

 

1839
- Powrót do rodzinnego Grabonoga i zamieszkanie w dworku przyrodniego brata Teofila Wilkońskiego
- Rozpoczęcie działalności społecznikowskiej w środowisku gostyńskim, szczególnie w ziemiańskim Kasynie Gostyńskim (utworzonym w Gostyniu w 1835 r.), w pracach jego dwóch wydziałów: literackiego (funkcja sekretarza) i dobroczynnego.

 

1842
- 7 maja - przedstawienie projektu reorganizacji prac Wydziału Literackiego Kasyna Gostyńskiego. Projekt zyskuje aprobatę członków i odtąd zgodnie z postulatami Bojanowskiego, wydział ten zajmuje się przede wszystkim problemami szerzenia oświaty dla ludu.

 

1843
- styczeń - wniosek w sprawie zakładania przy wiejskich szkołach elementarnych tzw. czytelni dla ludu. Powstanie piętnastu takich czytelni.
- Przyjęcie funkcji skarbnika Towarzystwa Naukowej Pomocy. Kierowanie akcją naboru kandydatów do tzw. konwiktów (alumnatów) w Krejewicach i Gostyniu, w których (na koszt TNP) przygotowywano do nauki gimnazjalnej ubogich, a zdolnych chłopców z ludu.

 

1844
- Założenie wraz z Ludwikiem Gąsiorowskim pierwszej ochronki miejskiej w Poznaniu
- Opracowanie „Ustawy Domu Ochrony dla Biednych Dzieci w Gostyniu”, wydanej drukiem w oficynie Walentego Stefańskiego w Poznaniu.

 

1845
- Założenie Ochronki Miejskiej w Gostyniu, a przy niej tzw. Opieki Elementarnej – instytucji społecznej, której zadaniem było sprawowanie opieki nad stanem moralnym i postępami w nauce dzieci, przechodzących z ochronki do szkoły.

 

1846
- Rozwiązanie przez władze pruskie Kasyna Gostyńskiego.

 

1848
- marzec -  przystąpienie do powstańczego Komitetu Narodowego w Gostyniu.
- wrzesień – listopad - epidemia cholery w Gostyniu i okolicy. Pracy charytatywna Bojanowskiego, m.in.  opieka nad sierotami po zmarłych na cholerę.

 

1849
- 21 sierpnia – założenie w porozumieniu z Gustawem Potworowskim, Kajetanem Morawskim i Stanisławem Chłapowskim (ziemianami z okolicy) w Gostyniu – w dawnym domu Kasyna – tzw. Instytutu Gostyńskiego, czyli przytułku dla sierot po ofiarach cholery i małego szpitalika. Instytut prowadzą Siostry Miłosierdzia, sprowadzone z Poznania. Bojanowski zostaje sekretarzem Zarządu Instytutu i faktycznie, aż do roku 1857, kieruje wszystkimi jego pracami.

 

1850
- 3 maja – uroczyste otwarcie założonej przez Bojanowskiego ochronki wiejskiej dla dzieci w Podrzeczu k. Gostynia, w domu wieśniaczki Franciszki Przewoźnej. Początek instytucji ochroniarek, czyli założonego później zgromadzenia zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi.

 

1851
- Przystąpienie do ziemiańskiego Towarzystwa Rolniczo-Przemysłowego w Gostyniu.

 

1852
- Redakcja i wydanie czasopisma literackiego „POKŁOSIE” (Zbieranka literacka na korzyść sierot)

 

1853
- 1 kwietnia - rozpoczęcie pisania „Dziennika” – osobistych notatek.

 

1855
- luty - opracowanie przy pomocy doradcy i przyjaciela Jana Koźmiana projekt uprzyszłej ustawy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi. Projekt ten został przesłany do przebywających w Rzymie ks. Hieronima Kajsiewicza i ks. Piotra Semenenki, by go przejrzeli i poprawili
- maj - odebranie z Rzymu, sporządzonej w języku polskim i łacińskim, „Reguły Służebnic Bogarodzicy”.

 

1856
- 26 sierpnia-  otwarcie pierwszego nowicjatu i Domu Generalnego Sióstr Służebniczek Maryi w Jaszkowie k. Śremu (w Wielkopolsce).

 

1857
- Przyjęcie do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN).

 

1860
- Redakcja i wydanie u Jana Bernarda Langego w Gnieźnie pierwszych trzech zeszytów pisma dla ludu „ROK WIEJSKI”, w którym publikuje anonimowo także swoje teksty (opowiadania, powiastki dla ludu i artykuły o treści historycznej).

 

1861
- 30 listopada -  otwarcie ochronki i nowicjatu Zgromadzenia w Podzwierzyńcu k. Łańcuta w Galicji

 

1862
- lipiec -  wizytacja Nowicjatu Sióstr Służebniczek w Łańcucie.
- Wydanie drukiem w oficynie Jana Konstantego Żupańskiego w Poznaniu  dzieła „Piosnki wiejskie dla ochronek”.

 

1863
- Założenie wraz z ks. Antonim Brzezińskim (filipinem) Konferencji Towarzystwa Św. Wincentego á Paulo w Gostyniu
- 3 października - otwarcie w Starej Wsi k. Brzozowa (w Galicji) Ochronki i nowicjatu Sióstr Służebniczek, przeniesionego z Łańcuta

 

1866
- 12 sierpnia - otwarcie Ochronki i nowicjatu Sióstr Służebniczek w Porębie na Śląsku.
- 27 grudnia- zatwierdzenie Reguły Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, zwanych popularnie Służebniczkami Najświętszej Maryi Panny przez arcybiskupa Mieczysława Halka-Ledóchowskiego

 

1867
- 8-11 lipca- wizytacja służebniczek w Porębie w towarzystwie przyjaciela ks. Stanisława Gieburowskiego


 
1868
- 26 do 30 września-  poświęcenie nowego Domu Nowicjackiego w Porębie, wizytacja ochronki w Skrzyszowie.
- 19 grudnia - opuszczenie rodzinnego Grabonogu, sprzedanego drogą przymusowej licytacji. Przeniesienie do Poznania, do ks. Jana Koźmiana.

 

1869
- 30 marca - wstąpienie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
- lipiec - ciężkie zapalenie płuc.
- sierpień-wrzesień- kuracja w Poznaniu.
- 20 sierpnia- spotkanie z Margaret Taylor – późniejszą założycielką angielskiego Zgromadzenia The Poor Servants of the Mother of God (Ubogie Służebnice Matki Bożej).

 

1870
- marzec-kwiecień - nasilenie choroby.
- 2 maja- opuszczenie seminarium gnieźnieńskiego z powodu choroby i zamieszkanie u ks. Stanisława Gieburowskiego, proboszcza w Górce Duchownej.

 

1871
- 17-23 czerwca – ostatnia wizyta w Jaszkowie.
- 7 sierpnia – śmierć Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej.
- 11 sierpnia - pogrzeb w Jaszkowie.