Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

Każdy człowiek noszący w sobie pragnienie życia pięknem Ewangelii zabiega, aby Duch Święty był jego Przewodnikiem i Duchową Mocą. Aktualnie przeżywamy czas nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Korzystajmy z proponowanych „duchowych ofert” i przyzywajmy z wiarą:

 

Maryjo,
wyczekująca pośród grona Apostołów,
uproś nam tchnienie Ducha Świętego,
przemieniającego nas słabych ludzi
na mocne członki Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.
Otwórz nasze dusze na działanie
Ducha Świętego,
Ducha odnawiającego oblicze ziemi.
Duchu Święty, Ty jesteś duszą mojej duszy,
adoruję Cie w najgłębszej pokorze,
oświecaj mnie i wzmacniaj,
prowadź mnie, bądź moją pociechą.
Odsłoń mi Twoje zamiary wobec mnie,
o ile to odpowiada odwiecznym planom
Boga Ojca.
Daj mi rozpoznać, czego ode mnie żąda
odwieczna Miłość.
Daj mi poznać, co mam czynić.
Daj mi poznać, co mam wycierpieć.
Ukaż mi, jakie krzyże mam w cichości
i pokorze przyjąć i znosić cierpliwie.
O Duchu Święty, pozwól mi rozpoznać
wolę Twoją i wolę Ojca, gdyż całe moje
dalsze życie winno być trwałym,
nieustannym potwierdzeniem wszystkich
życzeń i pragnień najlepszego Ojca w niebie.
Amen.
(o. J. Kentenich)


Na poszczególne dni nowenny:

 


Dzień pierwszy (22 maj)

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
Ojcze Nasz...


Dzień drugi (23 maj)

Pismo Święte poucza:
"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
Ojcze Nasz...

Dzień trzeci (24 maj)


Pismo Święte poucza:
"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień czwarty (25 maj)

Pismo Święte poucza:
"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień piąty (26 maj)

Pismo Święte poucza:
"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień szósty (27 maj)

 

Pismo Święte poucza:
"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień siódmy (28 maj)


Pismo Święte poucza:
"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień ósmy (29 maj)


Pismo Święte poucza:
"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Dzień dziewiąty (30 maj)


Pismo Święte poucza:
"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Ojcze Nasz...

 

Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.