Pierwsze soboty miesiąca
Pierwsze soboty miesiąca

GENEZA POWSTANIA I PRAKTYKA PIERWSZYCH SOBÓT
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ W FATIMIE

 

 

 

W 1917 r.w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych: Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.

 

Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników: Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać (sierpień). Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich: Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju…. Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).

 

WIELKA OBIETNICA


Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

 


10 grudnia 1925 r.objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

 

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z laskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

 

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

 


Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi: 1.  Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 2.  Przeciw Jej Dziewictwu, 3.  Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 4.  Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę,      a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5.  Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

 

WARUNEK 1: Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

 

Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

WARUNEK 2: Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

 


Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę: Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której
Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

 

WARUNEK 3: Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

 


Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły Różaniec, z tym, że w "Zdrowaś Maryjo…” po słowach "…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne: 1.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie! 2.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo! 3.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej! 4.  Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków! 5.  Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

 

WARUNEK 4: Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

 


Podajemy przykładowe tematy rozmyślania

nad pierwszą tajemnicą radosną

 

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną: Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

 

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

 

3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów: a) Rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi. Centralnym punktem tego wydarzenia nie jest ktoś wielki, uczony i sławny w świecie, lecz skromna i pokorna Maryja. – Rozważ znaczenie cnoty pokory. - Bóg nie patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz na wnętrze, na piękno i bogactwo duszy – .Rozważ, jak Bóg ocenia nas inaczej niż czyni to świat. – Anioł, który pozdrawia Maryję, patrzy na Nią jako na swoją Panią i Królowe. "Królowo Aniołów” -pozdrawiamy Maryję w Litanii Loretańskiej – Rozważ wielkość wywyższenia swej Matki. – Dopóki grzeszni ludzie za przykładem Anioła czczą i pozdrawiają Matkę Bożą, mogą mieć nadzieję, że nie spotka ich zagłada. Jeśli ktoś z wiarą pozdrawia Maryję, wówczas sprzeciwia się Szatanowi i przyłącza się do zastępu dobrych duchów. – Rozważ tajemnicę dostępu do zbawienia przez zjednoczenie z Maryją. b) Rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny. Maryja mówi: ?Oto ja służebnica Pańska”. Tę odpowiedź udzieliła Ona z wiarą, z pokorą i niezmierzoną miłością. -Rozważ wiarę i pokorę Maryi. – Wypowiedź ta ukazuje usposobienie Serca Maryi. Od Niej można się uczyć odpowiadania na Boże polecenia, życzenia i zrządzenia – Rozważ, jak możesz z pełnym pokory i miłości przyzwoleniem odpowiadać Bogu. – W odpowiedzi Maryi mieści się godna podziwu i sprawiająca cuda wiara. – Wzbudź w sobie pragnienie żywej, mocnej i niewzruszonej wiary. c) Rozważ wcielenie Syna Bożego. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.” – Rozważ ten cud. – W tym momencie wszystkie niebieskie duchy uwielbiają Boga wcielonego w łonie Najświętszej Dziewicy. – Wspólnie z nimi módl się o głęboką pokorę serca i okazanie gotowości spełnienia wszystkiego tego, czego Bóg od ciebie oczekuje.

 

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj: Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przestaniu anioła, Twój Syn jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

 

6.  Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
•    Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
•    Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
•    Obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła stróża.
Aby zatriumfowało Niepokalane Serce Maryi

 

Niniejszą treść zamieszczamy z myślą o niesieniu pomocy tym wszystkim, którzy pragną odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót. Ale nawet taka pomoc może okazać się nieskuteczna, ponieważ Szatan, wróg Maryi i nieprzyjaciel naszego zbawienia będzie mnożył przeszkody, aby odciągnąć ludzi od odprawienia tego nabożeństwa. Dlatego zalecamy modlić się do Michała Archanioła, aby wyprosić w niebie potrzebne wsparcie.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. by go Bóg pogromić raczył, – pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

 

Za: paulini.com.pl