Pokój i miłosierdzie
Pokój i miłosierdzie

Niedziela Miłosierdzia Bożego

"Jeżeli nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19 -31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».  Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Zmartwychwstały Chrystus przychodzi z darem pokoju. On sam jest jego źródłem. Nie jest to pokój oznaczajacy jedynie brak wojny, ale jest to pełna komunia z Bogiem oraz z braćmi. Jezus zapewnia nas, że pokój ten jest możliwy, ponieważ On sam daje nam jego moc. Św. Jan  Paweł II napisał, że Jezus: „przychodzi, by wydobyć nas ze zwalniającego od odpowiedzialności pesymizmu, który niekiedy każe nam sądzić, że wojna i przemoc są nieuniknione, który zamyka nas w kręgu naszych przekonań i ograniczeń, tak iż niemal obojętniejemy na cierpienie dalekich braci i wydaje się nam rzeczą słuszną pozostawienie ich własnemu losowi. Tak jednak nie jest! Pokój ofiarowany przez Chrystusa jest zadaniem, które zobowiązuje nas wszystkich”. Nie sposób dziś nie pomyśleć o darze Bożego miłosierdzia, którego udziela nam Pan poprzez posługę kapłanów. To w dzisiejszej ewangelii słyszymy jak Jezus przekazuje swoim apostołom władzę odpuszczania grzechów. Pryjmując dar Bożego miłosierdzia stajemy się ludźmi pokoju. Dziekujmy więc Panu za tak wielkie dary, które przynosi nam wraz ze swym zmartwychwstaniem. Nie zapominajmy o darze Ducha Świętego, którego udzielił Apostołom i którego daje także nam.
Pytajmy siebie:

- jak korzystam z daru Bożego miłosierdzia?
- W jaki sposób wprowadam pokój wokół siebie?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Zmartwychwstały Panie, dziękuję za dar Ducha Świetego, za dar Twojego nieskończonego miłosierdzia i proszę, bym potrafił w pełni korzystać z otrzymanych od Ciebie łask. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Wprowadzj pokój wokół siebie. Porozmawiaj z kimś z kim może dawno nie rozmawiałeś, bo coś się między wami wydarzyło.

 

s.M. Damiana  Szmidt