Pokój wam!
Pokój wam!

 Druga Niedziela Wielkanocy

W życiu duchowym człowieka wielką role odgrywa doświadczenie bliskości...

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19 - 31
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!
Wieczorem w dniu zmartwychwstania Jezus przychodzi do apostołów. Pragnie się z nimi spotkać, umocnić ich wiarę. Chce, by Go zobaczyli i uwierzyli, że On żyje, że zmartwychwstał tak, jak zapowiadał. Dzisiejsza Ewangelia niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie. A mianowicie, że w życiu duchowym człowieka wielką role odgrywa doświadczenie. Doświadczenie bliskości Pana, spotkania z Nim, dotknięcia, przylgnięcia do Niego. Widzimy Tomasza, który nie był z uczniami, gdy przyszedł Jezus. Wszyscy mówili to samo, że on żyje, że był u nich… A jednak Tomasz mówi, że nie uwierzy dopóki sam nie zobaczy, nie doświadczy, nie dotknie… jakże bardzo Tomasz ukazuje prawdę o człowieku. Dopiero osobiste spotkanie z panem, doświadczenie jego miłości może sprawić, że człowiek rozwija się, wzrasta duchowo. Można wiele o Bogu mówić, ale dopiero, gdy człowiek doświadczy wtedy jego wiara zacznie się umacniać i wzrastać.  Pytajmy dziś siebie:
- Jakie jest moje doświadczenie bliskości i miłości Jezusa?
- Co umacnia moja wiarę?
- Dlaczego czasem zdarza mi się wątpić?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ
Panie, umocnij moją wiarę. Daj mi doświadczyć twojej miłości i bliskości.  Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!
Jak najczęściej przyjmuj sakramenty. Pamiętaj, że w nich dotykasz Jezusa.

s.M. Damiana Szmidt