Posłany przez Ojca
Posłany przez Ojca

 

 

 

Jako siostry służebniczki musimy szukać źródła naszej misji we wnętrzu samego Boga. Dzięki udzielonemu nam charyzmatowi, możemy uczestniczyć w Chrystusowym dziele zbawienia - ukazywać, a nawet uobecniać Chrystusa w świecie...

 

 

Posłany przez Ojca

 

Krótko jeszcze przyglądnijmy się posłaniu naszego Zgromadzenia. Bardzo często to posłannictwo jest określane mianem charyzmatu, jak gdyby charakter charyzmatyczny zawężał się jedynie do naszego apostolstwa. Jednak trzeba pamiętać, że jest ono istotną częścią naszego charyzmatu. Jako siostry służebniczki musimy szukać źródła naszej misji w świecie we wnętrzu samego Boga, szczególnie w tym przymiocie, jakim jest Jego dobroć. Bóg, przez troskę wobec świata, okazuje mu swoje miłosierdzie; w swoim Synu Jezusie Chrystusie, którego na świat posyła, w sposób wyjątkowy pochyla się nad nim. Syn posłany przez Ojca, oddany Ojcu całkowicie i stanowiący z Nim jedno, jest najdoskonalszym objawieniem Miłości Ojca. Wcielony Boży Syn dokonuje tego dzieła, przyjmując postać Sługi, podejmuje trud pracy, czyniąc wszystkim dobrze, szczególnie najuboższym. Szczytem misji Jezusa wśród ludzi jest Jego Męka, śmierć i zmartwychwstanie. Zaś owocem posłannictwa Syna, pełnionego w posłuszeństwie wobec Ojca, jest dzieło zbawienia świata. Do tej misji, dzięki udzielonemu charyzmatowi, zostało włączone Zgromadzenie Służebniczek.
Chrystus, który ukochał dzieci, powierza siostrom szczególną troskę o dziecko, a jednocześnie wskazuje drogę dziecięcej prostoty i zaufaniu Ojcu Niebieskiemu, które mają cechować również posługę sióstr. Od Chrystusa służebniczki również mają uczyć się pokory i radykalnego oddania siebie w służbie człowiekowi.Głęboka wiara w obecność Chrystusa w bliźnich, szczególnie w potrzebujących pomocy oraz troska o to, by ukazywać, a jeszcze bardziej uobecniać Chrystusa w świecie – tworzą zasadnicze filary działalności apostolskiej służebniczek.
Podkreślmy raz jeszcze: misja Zgromadzenia jest darem uczestnictwa w Chrystusowym dziele zbawienia. Darem jest również „bezinteresowna służba człowiekowi w prostocie ducha i bezinteresowności” – co podkreślają nasze Konstytucje (pkt 1). Służba ta przybiera postać modlitwy, ofiary, gotowości do przyjmowania cierpienia, podejmowania trudu pracy na wzór i w jedności z Chrystusem Synem Bożym, który został posłany na świat, aby życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem objawić miłość Ojca.

 

sM. Faustyna Jureczko