PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W KŁODZKU
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W KŁODZKU

 

 

E-mail: ochronkaklodzko@wp.pl
Telefon:

Dom: 74 867 23 36       kom: +48 733 561 092

 

 

W ujęciu Edmunda Bojanowskiego OCHRONKA miała być bezpiecznym domem dla dzieci pozostających bez opieki; miała chronić od zagrażających niebezpieczeństw i nadawać właściwy kierunek ich wychowaniu. Ponadto OCHRONKI miały być strażnicami rodzimej tradycji, prostoty i narodowych obyczajów.

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w Kłodzku

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, działa na podstawie Ustawy
z 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.poz.59 ze zm. )
2. Przedszkole ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Wandy 6, w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.
3. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
4. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona : Przedszkole Niepubliczne
5. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy 47-150, ul. Klasztorna 2, zwane w dalszej części statutu osobą prowadzącą.
6. W Przedszkolu realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
7. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
8. Ilekroć w statucie mowa jest o rodzicach należy przez to rozumieć też opiekunów prawnych dziecka.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w jej aktach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej.
2. Nadrzędnym celem Przedszkola jest szeroko pojęte dobro dziecka.
3. Przedszkole, jako placówka katolicka, w wychowaniu dzieci kieruje się zasadami według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego;
1) zapewnia każdemu dziecku bezpieczeństwo, szacunek i możliwość zachowania swojej tożsamości narodowej i religijnej.
2) otacza szczególną uwagą i opieką dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, dzieci
z rodzin wielodzietnych, ubogie, zaniedbane lub pozbawione odpowiednich warunków do rozwoju.

§ 3

1.Główne cele Przedszkola to:

1) wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
2) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w Przedszkolu od momentu przyprowadzenia go do placówki i przekazania nauczycielowi do czasu odebrania;
3) przygotowanie dziecka we współpracy z rodzicami do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
4) wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka.

2.Zadania Przedszkola :

1) rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
2) tworzyć optymalne warunki uczenia się/nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji
i poczuciu bezpieczeństwa;
3) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
4) rozwijać wrażliwość moralną, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania;
5) rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
6) kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka;
7) rozwijać wrażliwość estetyczną, tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;
8) dbać o rozwój fizyczny i promowania postaw prozdrowotnych;
9) wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole oraz rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach, trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, mocnych stronach., zdolnościach i zainteresowaniach.


§ 4

1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków lokalowych,
materialnych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
2. Zapewnia zdrowe żywienie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka
w Przedszkolu.
3. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapeutyczną w toku bieżącej pracy oraz w formie zajęć specjalistycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych.
4. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom polegającą na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.


§ 5

1. W czasie zajęć prowadzonych w Przedszkolu opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel, który prowadzi zajęcia w oddziale.
2. W czasie zajęć prowadzonych poza budynkiem Przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, któremu powierzona została grupa dzieci.
3. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę pełnoletnią.


ROZDZIAŁ III

Osoba prowadząca Przedszkole

§ 6

1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy 47-150, ul. Klasztorna 2,
2. Do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole należy:
1) uchwalenie statutu przedszkola.
2) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola.
3) nadzór zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu;
4) sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
5) powołanie i zwalnianie dyrektora
6) zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Przedszkola

ROZDZIAŁ IV

Organy Przedszkola

§ 7

1. Organami Przedszkola są:
1)Dyrektor
2)Rada Pedagogiczna
2. Działające w Przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
3. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej,
4. W przypadku sporu, w którym stroną jest Dyrektor spory kompetencyjne rozwiązuje osoba prowadząca

§ 8

1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz - dyrektor, ustanawiany i odwoływany przez osobę prowadzącą
2. Zadania dyrektora :
1) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
2) jest kierownikiem dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pozostałych pracowników;
3) przyjmuje dzieci do Przedszkola, przenosi je między oddziałami oraz podejmuje decyzje w sprawie skreślenia wychowanka z listy wychowanków;
4) odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków i warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny w Przedszkolu
6) odpowiada za gospodarkę finansową w Przedszkolu;
7) wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawa, dotyczące przedszkoli
niepublicznych.

 § 9

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu oraz dyrektor.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o swój regulamin, który jest załącznikiem do statutu.


ROZDZIAŁ V

RODZICE

§ 10

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rodzice mają prawo do:
1)uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
2)wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola;
3)współdziałania z dyrektorem w zakresie organizowania zajęć dodatkowych.
2. W Przedszkolu mogą być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w celu omówienia spraw związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci.

§ 11

1. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców, w tym stawki żywieniowej, jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniana co rok.
2. O zmianie wysokości czesnego informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej lub w inny sposób określony przez dyrektora .
3. Zmiana wysokości czesnego wiąże się z koniecznością podpisania Aneksu do umowy pomiędzy Przedszkolem a rodzicem.
4. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie.
5. Dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.


ROZDZIAŁ VI

Organizacja Przedszkola

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 13

1. Podstawę organizacji pracy Przedszkola stanowią:
1) arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora;
2) miesięczne/tygodniowe plany pracy Przedszkola;
3) ramowy rozkład dnia.


§ 14

1. Plan pracy Przedszkola określa program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.
2. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy miesięczny/tygodniowy plan pracy w oddziale uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci.
3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
4. Pobyt w Przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.
5. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odbywa się również w formie zabawy.
6. Aranżacja przestrzeni Przedszkola, zabawki i pomoce dydaktyczne pozwalają dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania wg ich zainteresowań.
7. Elementem przestrzeni w Przedszkolu są także odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na posiłki i odpoczynek dzieci, umożliwiające im podejmowanie czynności samoobsługowych i prac porządkowych.

 § 15

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie dopuszczonych przez dyrektora programów wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć dydaktycznych w Przedszkolu trwa:
1) dla 3 - latków - 15 min.;
2) dla 4 - 6 latków - 30 min.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz do ich potrzeb.
4. Zajęcia dodatkowe płatne organizowane są na wniosek rodziców.
5. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami.
6. W razie wypadku dziecka postępuje się zgodnie z procedurą postępowania w sytuacji wypadku.

 § 16

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy, szkolnych przerw świątecznych, jednego miesiąca wakacyjnego ustalonego przez osobę prowadzącą. Przedszkole nie będzie funkcjonowało w wyznaczonym dniu, w którym po uprzednim zebraniu informacji od rodziców, liczba nie przekroczy 10 dzieci.
2. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 16.00.
3. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 17

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z potrzebami, wynikającymi z zadań statutowych Przedszkola.
2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
3. Każdy zatrudniony pracownik Przedszkola jest zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z etyką chrześcijańską i przepisami prawa.
4. Każdemu pracownikowi Przedszkola powierza się określony zakres praw i obowiązków.
5. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Przedszkola zamieszczone są w teczkach ich akt osobowych.
6. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie Przedszkola i przestrzegania ich.
7. Najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników jest troska o dobro dziecka, jego bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz przestrzeganie praw dziecka.

§ 18

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć do podnoszenia swoich kompetencji.
2. W Przedszkolu mogą być zatrudniani specjaliści: logopeda, psycholog, nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną, nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutyczno-kompensacyjne z zakresu integracji sensorycznej
3. W sposób szczególny nauczyciel:
1) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi
w Przedszkolu programami nauczania, w oparciu o wartości chrześcijańskie.
2) odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
3) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków;
4) tworzy warunki wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności dzieci;
5) wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga mu w dostrzegani problemów, rozwiązywaniu ich: uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywania wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach ich aktywności;
6) tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, oddziale przedszkolnym oraz środowisku;
7) pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości - dobro, prawda, wiara, miłość, piękno, przyjaźń;
8) prowadzi dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) współdziała z rodzicami w celu wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka, poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka, ustalania ewentualnych form pomocy
w działaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka;
10) prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją;
11) uprawniony jest do:

a. wysuwania wniosków do dyrektora o dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego.
b. podejmowania konkretnych kroków zmierzających do polepszenia pracy przedszkola,
c. otrzymywania wynagrodzenia, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze
i dodatki,
d. otrzymywania corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
4. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu na umowę o pracę podlegają bezpośrednio dyrektorowi
1) pracownicy są zobowiązani do:
a. przestrzegania czasy pracy ustalonego w Przedszkolu
b. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny,
c. dbania o dobro Przedszkola i ochrony jego mienia,
2) pracownicy mają prawo do
a. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń w tym zakresie,
b. równego traktowania i terminowej wypłaty wynagrodzenia,

ROZDZIAŁ VIII

Wychowankowie

§ 19

1. Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego oraz zgodnie z wytycznymi Konwencji o Prawach Dziecka.
2. W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2 )nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
4) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
5) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
6) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
3. Każde dziecko ma prawo do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności;
4) wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i do wychowania religijnego,
z zachowaniem szacunku dla dzieci z rodzin o innym systemie wychowawczym.


Zasady rekrutacji do Przedszkola


§ 20

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat.
2. Rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności według kryterium kolejności zgłoszeń.
3. Każdego roku Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione Karty Przedszkolaka, które są równoważne karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
4. Jeżeli w tym samym czasie do Przedszkola zostanie zgłoszona liczba dzieci przekraczająca ustalony limit dzieci do danego oddziału stosuje się dodatkowe kryteria wg zasady bł.
E. Bojanowskiego – wielodzietności, uczęszczania do Przedszkola starszego rodzeństwa, sytuację rodzinną dziecka.
5. Ostateczną decyzję przy przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor .

 

§ 21

1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków jeżeli:
1) rodzice systematycznie i bez uzasadnienia uchylają się od obowiązku uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
2) stan zdrowia dziecka nie pozwala na prawidłowy jego rozwój w warunkach, jakie panują w Przedszkolu lub zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu innych dzieci.
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola ma formę decyzji
3. Rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Środki na działalność Przedszkola pochodzą:
1) z opłat ponoszonych przez rodziców;
2) dotacji z budżetu gminy;
3) dopuszcza się darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola.
3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez osobę prowadzącą.
4. Zmiany do Statutu są wprowadzone przez osobą prowadzącą.
5. O wszelkich zmianach w statucie osoba prowadząca informuje organ ewidencyjny w terminie 14 dni od ich wprowadzenia.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

KONTAKT:

E-mail: ochronkaklodzko@wp.pl
Telefon: Dom: 74 867 23 36        kom: +48 733 561 092