Rozważania Różańcowe - tydzień pierwszy
Rozważania Różańcowe - tydzień pierwszy

 Maryja w Fatimie prosiła dzieci, a przez nie i każdego z  nas: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny… Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?

 

 

 

 

 

TAJEMNICE RADOSNE
 
Postępować w sposób godny powołania
 
Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6).

 

 

Modlitwa wstępna: Duchu Święty! Ty jesteś światłem, którego potrzebuję, by rozpoznać zamiary, jakie Pan Bóg ma wobec mnie. Jesteś mi potrzebny, bym w ogóle zrozumiał, że Pan Bóg pragnie dla mnie największego dobra. Bądź ze mną w tajemnicach radosnych i w życiu Maryi ukazuj mi najlepszy sposób na życie.

 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 
Maryjo! Zostałaś powołana na Matkę Syna Bożego. Było to dla Ciebie ogromnym zaskoczeniem, ale przyjęłaś to wezwanie i odpowiedziałaś na nie całym swoim życiem. Obym i ja, wsparty światłem Ducha Świętego, ciągle na nowo odczytywał powołanie, którym Pan Bóg mnie obdarza.
 
2. Nawiedzenie Elżbiety
 
Maryjo! Śpieszysz do swej krewnej. Przynagla Cię miłość, którą Pan Bóg zaszczepił w Twoim sercu. Nie zatrzymujesz jej dla siebie, ale chcesz podzielić się nią z innymi. Obym i ja, napełniony Duchem Świętym, umiał dostrzegać pokłady miłości, które Pan Bóg złożył w moim sercu i dzielił się nimi z drugim człowiekiem.
 
 
3. Narodzenie Pana Jezusa
 
Maryjo! Rodzisz Syna Bożego, którego poczęłaś mocą Ducha Świętego. Duch Święty również daje Ci siły do znoszenia wszelkich trudności i odkrywania, że Twoje Dzieciątko to zapowiadany Mesjasz. Obym i ja, dzięki światłu Ducha Świętego, poznawał Jezusa i przyjmował Go jako swego Pana i Króla.
 
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 
Maryjo! Posłuszna Prawu przynosisz swoje Dzieciątko do świątyni, by ofiarować je Bogu. Przez starca Symeona Duch Święty odsłania przed Tobą tajemnicę powołania, którym Bóg Cię obdarzył, i misji, jaką będzie miał do spełnienia Twój Syn. Obym i ja, dzięki światłu Bożemu, umiał rozpoznawać Boże zamysły wobec siebie i gorliwie je wypełniał.
 
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
 
Maryjo! Tak bardzo potrzebowałaś Bożego światła w poszukiwaniach swego Syna. Byłaś wytrwała i odnalazłaś Go, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Obym i ja, umiał korzystać z pomocy, jakiej udziela mi Duch Święty, i coraz lepiej rozumiał, co znaczy być chrześcijaninem.
 
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA
 
Być bogatym w Słowo
 
Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 1, 4-8).

 


 
Modlitwa wstępna: Duchu Święty! Ty prowadziłeś Jezusa na pustynię (Łk 4, 1), ale również w Twojej mocy podejmował głoszenie Ewangelii (Łk 4, 14). Bądź również ze mną w tajemnicach światła, bym na moich życiowych drogach, umiał i chciał spotykać Jezusa i podejmował trud nawrócenia.
 
 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 
Panie Jezu! Stajesz w kolejce grzeszników, by przyjąć chrzest od Jana. W ten sposób pokazujesz, że przychodzisz do każdego człowieka, by wyrwać go z niewoli grzechu. Jesteś DAREM ŁASKI miłosiernego Ojca. Jestem grzesznikiem, który potrzebuje łaski chrztu. Dziękuję, że w sakramencie chrztu mocą Ducha Świętego obmyłeś mnie ze zmazy grzechu.
 
 
2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 
Panie Jezu! Byłeś tylko jednym z gości na tym weselu? Nie! Byłeś największym BOGACTWEM, PREZENTEM. Co więcej, przemieniając wodę w wino, pokazałeś, że na Twoją miłość można zawsze liczyć. Ciągle mi brakuje miłości. Na każdym kroku odkrywam, jak mam jej mało. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię, Panie. Oddaję Ci stągiew mego serca. Napełnij ją aż po brzegi winem swej miłości.
 
 
3. Pan Jezus głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia
 
Panie Jezu! Dzięki Twemu nauczaniu ludzie zostali wzbogaceni we WSZELKIE SŁOWO I WSZELKIE POZNANIE. Człowiek bez Ciebie błąkałby się w ciemnościach. Ale również wzywasz, zachęcasz, przynaglasz go do porzucenia krętych dróg ciemności i przyjęcia Twego królestwa. Chcę być mądry, ale mądrością Ducha Świętego. Wtedy właściwie poznam, czym jest Twoja Ewangelia, i zdecydowanie podejmę dzieło nawrócenia.
 
 
4. Przemienienie Pana Jezusa na Taborze
 
Panie Jezu! Wziąłeś ze sobą trzech uczniów i na Górze Tabor ukazałeś im swoją chwałę. Dzięki Temu OBJAWIENIU mogli jeszcze lepiej poznać Ciebie, jako zapowiadanego Mesjasza. I ja mogę Cię poznać tylko dzięki łasce, jaką jest dla mnie dar rozumu. Pragnę więc z tego daru korzystać, bym coraz lepiej Cię poznając, mógł jeszcze bardziej Cię miłować.
 
 
5. Ustanowienie Eucharystii
 
Panie Jezu! Zostajesz z nami pod postaciami chleba i wina. Od ostatniej wieczerzy jesteś dla nas w Eucharystii. UMACNIASZ nas sobą, abyśmy byli bez zarzutu, byśmy byli święci i nieskalani. Duchu Święty, wzbudzaj we mnie nieustannie głód Eucharystii, tęsknotę za Jezusem. Bo tylko spożywając Ciało Syna Człowieczego, będę miał życie w sobie.
 
 

TAJEMNICE BOLESNE
 
Służyć Bogu żywemu
 
Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy (Hbr 9, 11-1).
 
 

 

Modlitwa wstępna: Duchu Święty! Potrzebuję Ciebie! Potrzebuję zwłaszcza wtedy, gdy tak trudno dochować wierności Panu Bogu. Tylko napełniony Tobą będę mógł odważnie podjąć nawet krzyż. Bądź ze mną w tajemnicach bolesnych, abym od Jezusa uczył się miłości aż do końca.
 
 
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 
Ty wiesz, Panie Jezu, po co przyszedłeś na ziemię: dla zbawienia każdego człowieka. Całe Twoje życie temu było podporządkowane: zarówno wtedy, gdy żyłeś w ukryciu w Nazarecie, jak i wtedy, gdy w mocy Ducha Świętego przemierzałeś galilejskie drogi. Czynisz to i teraz, gdy anioł z nieba musi Cię umacniać przed podjęciem męki. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!
 
 
2. Biczowanie Pana Jezusa
 
Z Twoich ran, Panie Jezu, zaczyna płynąć Twa Najświętsza krew. Jest ona na obmycie nas z brudu grzechu. Jest ona ceną naszego zbawienia. Z każdym uderzeniem bicza otwierają się nowe zdroje, z których obficie wylewa się krew na oczyszczenie naszych sumień. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!
 
 
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 
Tyle kolców wbija się w Twoją głowę, Panie Jezu. Tyle nowych ran, jakby było ich ciągle za mało. Tyle ran, bo tyle naszych grzechów. Ale nie bronisz się przed cierniową koroną, aby tylko ukazać nam ohydę grzechu i objawić nieskończone miłosierdzie Ojca. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!
 
 
4. Pan Jezus niesie krzyż na Kalwarię
 

Ciężar krzyża przytłacza Cię do ziemi, Panie Jezu. W tym krzyżu przytulasz do swego Najświętszego Serca każdego człowieka. Zajmujesz się nami jak dobry Samarytanin. Wzrusza Cię do głębi to, jak bardzo jesteśmy poranieni przez grzech. Niesiesz nas do domu swego Ojca. Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!
 
 
5. Pan Jezus umiera na krzyżu
 
Gwoździe rozrywają Ci ręce i nogi, Panie Jezu. Twoje serce przeszywa włócznia. W ten sposób otwierasz niewyczerpane źródło miłości, która spływa na każdego człowieka, na mnie. Swoją śmiercią otwierasz mi w pełni dostęp do obietnicy: jestem dziedzicem życia wiecznego! Panie Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię!
 
 

TAJEMNICE CHWALEBNE
 
Dostąpić chwały naszego Pana
 
Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! (2 Tes 2, 13-17).
 

 

Modlitwa wstępna: Duchu Święty! Potrzebuję Ciebie, by poznać tajemnicę nieba: nieba, które jest wiecznym miłowaniem. Tylko Ty możesz mi w tym pomóc. Bądź więc ze mną w tajemnicach chwalebnych i rozpalaj we mnie tęsknotę za szczęściem bez miar.
 
 
 
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 
Twój pusty grób, Panie Jezu, i ukazywanie się uczniom to dowody Twego zmartwychwstania. By to pojąć potrzebujemy jednak bardziej światła Ducha Świętego. Tylko On może doprowadzić nas do całej prawdy. Duchu Święty, umocnij wiarę naszą!
 
 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 
Wstępujesz do Ojca, Panie Jezu. Idziesz tam, by przygotować nam miejsce. Wskazujesz na niebo, jako prawdziwy, ostateczny cel naszego życia. Potrzebujemy daru rozumu, by właściwie oceniać obecną rzeczywistość oraz wybierać odpowiednie środki prowadzące do życia wiecznego. Duchu Święty, umocnij wiarę naszą!
 
 
3. Zesłanie Ducha Świętego
 
Posyłasz nam, Panie Jezu, Ducha Świętego, aby On nas pocieszał, oświecał, pouczał, prowadził. Tylko On może doprowadzić nas do pełnej prawdy. Tylko On może uczynić nas Twoimi odważnymi świadkami. Duchu Święty, umocnij wiarę naszą!
 
 
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
 
Bierzesz, Panie Jezu, swoją Matkę z ciałem i duszą do nieba. Ona jest pierwszą zbawioną. Jest Matką wszystkich wierzących, ponieważ sama w pełni uwierzyła i zawierzyła się Bogu. Ona Pełna łaski, napełniona Duchem Świętym dostępuje chwały swego Syna. Duchu Święty, uświęcaj nas!
 
 
5. Ukoronowanie Matki Bożej
 
Wraz z Ojcem i Duchem Świętym czynisz swoją Matkę Królową nieba i ziemi. Na ziemi żyła jako miłująca i pełna czci córka Boga Ojca, Oblubienica Ducha Świętego i Matka Syna Bożego. Teraz więc trzeba, by królowała z Tobą na wieki. Duchu Święty, doprowadź i nas do chwały nieba!
 
 
Modlitwa końcowa:
 
Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś ze mną, że jesteś przy mnie, że nieustannie napełniasz mnie swoim światłem. Matko Najświętsza! Oblubienico Ducha Świętego! Módl się za nami, abyśmy jako dzieci jednego Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym mogli przebywać z Tobą w radości nieba i na wieki wysławiać naszego Boga i Ojca. Amen.
 
 
Modlitwa bł. Bartłomieja Longo, apostoła różańca świętego:

O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.

 

Za: www.redemptor.pl