Światło przyszło na świat
Światło przyszło na świat

IV Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: 2 krn 36, 14-16. 19-23.
Drugie czytanie: Ef 2, 4-10

 

Ewangelia: J 3, 14-21
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

 

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu». /J 3, 14-21/

 

 

1. Jezus mówi nam dziś, że trzeba "wywyższyć Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne". Cierpienie Jezusa, Jego męka i śmierć na krzyżu były konieczne, by zbawić świat. Jego wywyższenie dokonało się właśnie na krzyżu. Spróbuję dziś stanąć pod krzyżem i popatrzeć z wiarą na Jezusa. Mogę otrzymać uzdrowienie, pocieszenie, umocnienie, nowe życie... Wystarczy, że otworzę swoje serce na przyjęcie Bożej łaski.

 

2. Jezus zapewnia nas dziś o miłości, którą zostaliśmy obdarowani. Wyrazem tej miłości była zgoda Ojca na śmierć własnego Syna. Jeżeli to nas nie przekonuje to jaki inny dowód nas przekona o tym, że Bóg bardzo nas kocha? Czy w moim sercu nie rodzi się pokusa do niewiary w Bożą miłość?

 

3. Jezus mówi dziś o potrzebie życia w światłosci. On jest światłem, które oświeca drogę naszego życia. Gdy droga jest oświetlona tym pewniej się po niej idzie. Im więcej będzie Boga w moim życiu tym więcej światła będę mieć w sobie. Jezus mówi, że zbliżanie się do światła dokonuje się, gdy żyję w prawdzie. Każdy wybór prawdy pozwala mi na zbliżanie się do Jezusa. Czy umiem żyć w prawdzie - przed sobą, drugim człowiekiem, Bogiem?

 

Pomodlę się dziś o większą miłość do Jezusa,

podziękuję za dar życia wiecznego

i poproszę o gotowość do życia w prawdzie.

 

s.M. Serafia Szymik