Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej MP
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej MP

To piękno Niepokalanej odzianej w słońce, maluje w Niej Duch Święty!  … gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty, gdzie Ty Jesteś Niebo staje się….  Maryja przynosi nam Ducha Świętego, Ona jest przeniknięta Duchem Świętym!

 

 

Staje dzisiaj przed nami  Maryja Niepokalana, pełna łaski i pełna piękna. To piękno Niepokalanej  Maryi, jest tak wielkie i tak niewyrażalne, iż zdumiewając się nad wielkością Mądrości opisanej w Księdze Przysłów: „Pan  mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała” (Prz 8,22). Można stwierdzić, że Mądrość Boża objawia się ludziom pokornym i prostym i że to właśnie  Ona, Niepokalana Maryja uczestniczy w tym arcydziele Bożej Mądrości w całej pełni! Jak to  zresztą sama wypowie w Magnificat: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie narody….” Czymże „zadziwiła” Boga, ta owa Dzieweczka z Nazaretu? Ufnym i pokornym słuchaniem i rozważaniem Słowa Bożego. Maryja, posiada zdolność refleksji, namysłu i kontemplacji. Po Zwiastowaniu adoruje Jezusa w swoim wnętrzu. Wnosi do Kościoła to czego nie wnoszą mężczyźni, czułość, delikatność… Maryja przyzywa Ducha świętego dla Kościoła. To piękno Niepokalanej odzianej w słońce, maluje w Niej Duch Święty!  … gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty, gdzie Ty Jesteś Niebo staje się….  Maryja przynosi nam Ducha Świętego, Ona jest przeniknięta Duchem Świętym!

 


Życie pełne pokornej  uwagi i reflektowania sprzyja podatności  na działanie  Ducha Świętego w nas, taka właśnie uważność i delikatność była w Maryi. To jest też droga naszej duchowości, ważne jest jak słuchamy Słowa Bożego. Bóg naprawdę chce przemawiać do mnie przez Słowo, ważne abym otworzyła serce. Co we mnie dominuje harmonia słowa, słuchania,  intuicji, namysłu….? Tajemnica skuteczności tkwi w codziennym i nieustannym byciu w Duchu Świętym... wszystkie moje źródła są w Tobie (Ps.87). Owocem Ducha Świętego jest modlitwa, uczyńmy Ducha Świętego Mistrzem naszej modlitwy. Tam gdzie pojawia się dyspozycyjność wobec Ducha Świętego, rodzi się płodność. Bóg nawiedza mnie codziennie,  dostrzegam Go w mojej codzienności? Prozaiczna posługa, sprzątanie, gotowanie, to tam przychodzi Bóg. Jeśli dobrze przeżyję spotkanie ze Słowem, jeśli miłuję życie ukryte i życie prostoty, to  tam Go właśnie spotkam. Tak też żył Jezus, w ten sposób podejmował dzieło zbawienia świata. Niepokalana, zaprasza nas do tego aby nadać nowe znaczenie moim zwykłym obowiązkom, bo w takich właśnie warunkach dokonało się Zwiastowanie. Jest radość w moim życiu? czy inni mogą zaświadczyć, że jestem kobietą radości? Warto powalczyć o radosne oblicze, ono tak wiele mówi światu, potrafię uczestniczyć w radości innych? Jestem twórczo wierna w Zgromadzeniu? Czy moje dziewictwo jest wyrazem miłości? Modlę się o czystość?, czy rozumiem, że ono jest potrzebne dla świata, że jest znakiem proroczym? Ci, którzy kochają Boga całym sercem, będą umieli też kochać całym sercem człowieka.

 


Maryja Niepokalana, jest Gwiazdą wskazującą  drogę, która kończy się po tamtej stronie. Dyskretnie odsyła nas do tajemnicy wieczności, Ona  w Niebie króluje służąc.  To co nie przemija mamy już w sobie, czyli niebem  żyjemy  już tu na ziemi. Służmy zatem Bogu i ludziom w duchu radosnego Magnificat.

 

s.M. Tarzycja Megier