Usłyszeć głos Pasterza
Usłyszeć głos Pasterza

 IV Niedziela Wielkanocy

 

Czasem w życiu przeżywamy różne trudności, niepokoje, cierpienia. Starajmy się wtedy w sposób szczególny pamiętać czyja ręka nas chroni i prowadzi.

 

 

 

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 27 - 30

 

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

 MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Jezus jest Dobrym Pasterze. Pasterzem, który daje życie owcom i oddaje życie za owce. Przy takim Pasterzu owce czują się szczęśliwe i są bezpieczne. Znają Pasterza i za Nim podążają. Pasterz nie pozwoli skrzywdzić żadnej ze swoich owiec. One są w Jego ręku i jednocześnie w ręku Ojca. Jakże szczęśliwi jesteśmy, gdy trwamy przy Pasterzu, gdy nie uciekamy i nie wyrywamy się z Jego ręki. Czasem w życiu przeżywamy różne trudności, niepokoje, cierpienia. Starajmy się wtedy w sposób szczególny pamiętać czyja ręka nas chroni i prowadzi. Niedziela Dobrego Pasterza jest też dniem szczególnej modlitwy o dar nowych powołań, by nigdy nie zabrakło pasterzy na wzór Jezusa – Dobrego Pasterza. Dlatego ogarniajmy dziś modlitwą wszystkie osoby powołane do służby Bożej i prośmy Pana, by ciągle posyłał robotników na swoje żniwa.   Pytajmy dziś siebie:
- Na ile czuję się owcą w ręku Pana?
- Jak często modlę się o dar nowych powołań i za osoby powołane?
- Czy czuję się bezpieczny przy Dobrym Pasterzu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘModlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!Pomódl się za powołanych do służby Bożej oraz o dar nowych powoła.

 

s.M. Damiana Szmidt