Warunek przyjęcia do ZOL
Warunek przyjęcia do ZOL

 

 

 

 

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZOL jest niezdolność do samodzielnego funkcjonowania, która w ocenie poziomu samodzielności skalą Barthel, wyraża się wartością do 40 punktów.

 

 

Do Zakładu nie przyjmuje się osób uzależnionych, z zaawansowaną chorobą nowotworową lub psychiczną

 

 

Odpłatność

 

 

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia do wysokości 70% emerytury/renty (ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury), natomiast NFZ pokrywa koszty leczenia.

 

 


Wymagane dokumenty

 Ubiegając się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. Wniosek o wydanie skierowania (zał. nr 1)
2. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie
- przeprowadza pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna,
- wystawia lekarz POZ lub lekarz prowadzący w szpitalu. (zał. nr 2)
3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
- wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący w szpitalu. (zał. nr 3)
4. Karta oceny świadczeniobiorcy – ocena wg skali Barthel
- podpisana przez lekarza i pielęgniarkę. (zał. nr 4)
5. Wniosek o przyjęcie do ZOL wraz ze zgodą na potrącenie opłaty za pobyt (70% emerytury). (zał. nr 5)
6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 

Proszę zwrócić uwagę na to, aby na dokumentach były czytelne pieczątki – nagłówkowa i lekarska.

 

Z dniem przyjęcia pacjenta do ZOL należy dostarczyć:


• Karty informacyjne leczenia szpitalnego.
• Aktualne badania krwi, moczu, rtg klatki piersiowej.
• Aktualną decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury.
• Dowód osobisty i legitymację emeryta / rencisty.