Wy jesteście świadkami tego!
Wy jesteście świadkami tego!

III Niedziela Wielkanocna

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 24, 35 - 48

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom głównie po to, by ich umocnić, pocieszyć, gdyż po Jego śmierci przeżywają ogromną rozterkę i smutek. Przez dzisiejsze spotkanie  z uczniami Zmartwychwstały chce im pokazać, że są spadkobiercami starotestamentalnych zapowiedzi. Nie traktuje ich jak zdrajców czy tchórzy, ale pokazuje im, że są wybrani, by być świadkami wypełnienia się Pisma. Ewangelista podkreśla dziś, że mimo różnych znaków uczniowie nie dowierzają, wydaje im się, że widzą ducha. Są bardzo ostrożni. Tą ich ostrożność można odczytać też jako potwierdzenie autentyczności ich późniejszego świadectwa o zmartwychwstaniu Jezusa. Nie można powiedzieć, że są łatwowierni, gdyż ich postawa wskazuje na coś innego. Jeszcze jedna ważna prawda wypływa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. A mianowicie, że żadne znaki nie zastąpią wiary. One mogą ją jedynie umocnić. Jezus mocą swego Ducha oświeca umysły uczniów, by zrozumieli to, czego doświadczali i to, co zapisane było w Prawie. Jezus przychodzi, by być z uczniami. Zachowuje się zupełnie naturalnie – je z nimi. A jednocześnie przekazuje ważne prawdy, wzmacnia ich wiarę, wyjaśnia sens Pisma, by na koniec powiedzieć: „wy jesteście świadkami tego”. Jezus za chwilę wróci do Ojca i chce, by Jego uczniowie świadczyli odważnie o tym, co sami zobaczyli, w co uwierzyli i czym mają żyć. Warto i siebie zapytać:
- jaka jest moja wiara w Zmartwychwstałego?
- czy nie domagam się wciąż znaków?
- czy mam świadomość tego, że i ja mam być radosnym i odważnym świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego?
- czy nim jestem?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.  Amen (kolekta)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

s.M. Damiana Szmidt