Żniwo wielkie
Żniwo wielkie

XI Niedziela Zwykła

Także dziś Pan powołuje... trzeba prosić o odwagę do pójścia za głosem Pana dla tych, których On sam wybiera i wzywa.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 9, 36 – 10, 8


Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Tłumy ludzi zbierają się u Jezusa. Ewangelista zaznacza, że Jezus lituje się nad nimi, bo mają złe doświadczenia – są znękani i porzuceni. Czy miałeś kiedyś takie doświadczenie? Jeśli tak, to możesz być pewny, że Jezus przychodzi do ciebie w wielką czułością. W tej sytuacji zwraca się do uczniów, by prosili Pana żniwa o nowych robotników. Jezus dostrzega ludzkie potrzeby i wie, że trzeba im zaradzić. I oczywiście mógłby to zrobić w jednej chwili, ale pragnie podzielić się ze swoimi uczniami odpowiedzialnością za lud. Dlatego to właśnie do nich zwraca się z prośbą, by modlili się o nowych robotników na żniwie Pana. I zaraz po tym ewangelista przedstawia nam scenę, w której Pan Jezus przywołuje swoich Dwunastu uczniów i udziela im szczególnej władzy i mocy. Ale też daje im konkretne wskazówki i zadania. Czytając w całości dzisiejszy fragment Ewangelii można mieć wrażenie, że Pan Jezus prosi uczniów, by modlili się o robotników na żniwie Pana i zaraz później sam takich wybiera i posyła. Nasz modlitwa nie pozostaje daremna. Pan wysłuchuje naszych modlitw i daje nam według tego, co uważa w danym momencie za najlepsze. Trzeba też zauważyć, że zawołani apostołowie poszli za głosem Pana. Ale przecież wiemy, że może też być inaczej. Także dziś Pan powołuje, ale nie każdy powołany odpowiada na tą łaskę. Dlatego trzeba nam także prosić o odwagę do pójścia za głosem Pana dla tych, których On sam wybiera i wzywa.

Pytajmy dziś siebie:
- Czy doświadczam litości Pana?
- Kiedy ostatnio modliłem się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele?
- Czy ja jestem wrażliwy na potrzeby innych?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!
/Benedykt XVI/

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Módl się o dar nowych powołań do służby Bożej oraz o święte rodziny.

s.M. Damiana Szmidt