Zwiastowanie

Zwiastowanie – Bóg zawsze pierwszy

 

Lectio - Czytaj uważnie! Łk 1, 26 - 38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Meditatio - Rozważ przeczytane Słowo

Ewangelia, którą dziś proponujemy do rozważenia jest jedną  z najbardziej znanych. Tak wiele już o niej słyszeliśmy … Ale dziś wczytajmy się jeszcze raz w Boże Słowo z jeszcze większym otwarciem, z jeszcze większą miłością. Na pierwszy plan wysuwa się osoba Maryi. Osoba Tej, która na Boże wezwanie odpowiedziała „Fiat”. Chciejmy jednak dziś zobaczyć w tym fragmencie Ewangelii samego Boga. To On pierwszy wybrał Maryję na Matkę Jezusa. Już przed założeniem świata umiłował, wybrał i powołał. Słowa z Księgi Przysłów „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna,  od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała” (Prz 8, 22 – 23) Kościół odnosi do Maryi. Tak jak Maryję, tak i każdego z nas Bóg wybrał jeszcze przed stworzeniem świata. Pisze o tym autor Listu do Efezjan: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). Bóg jest zawsze pierwszy. Pierwszy w miłości, pierwszy w wierności, pierwszy w powołaniu … Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. On zapragnął każdego z nas. Oczekiwał nas i nami się cieszy. Taki jest Bóg. Rozważając dzisiaj tajemnice różańca miejmy przed oczyma Boga, który pierwszy do nas wychodzi, który pierwszy o nas myśli. Boga, który cieszy się nami. Dziękujmy Mu za łaskę wybrania Maryi, ale także za łaskę wybrania każdego z nas. Zapytajmy siebie: na ile żyjemy prawdą o Bożym wybraniu?

 

Oratio – módl się!

Boże, który wybrałeś Maryję na swoją Matkę, dziękuję Ci za to, że także mnie wybrałeś jeszcze przed założeniem świata. Dziękuje za to, że jesteś zawsze pierwszy. Gdy ja pomyślę o tym, by przyjść do Ciebie, ty już pierwszy biegniesz w moją stronę. Dziękuję za to, że powołałeś mnie do życia, że o mnie myślałeś, że mnie pragnąłeś. Tak często czuje się niekochany, niechciany czy nieakceptowany przez innych. Pozwól mi wtedy szczególnie pamiętać o tym, że przez Ciebie jestem od zawsze chciany i kochany. Amen

 

Contemplatio – trwaj w obecności Pana

Spójrz w oczy Boga, który od zawsze Ciebie pragnął i kochał.

 

Actio – żyj Słowem!

Wpatrując się w Boga spróbuj i ty być pierwszy w miłości wobec bliźniego – pierwszy powiedz, że kochasz, pierwszy przebacz, pierwszy wyciągnij rękę do zgody, pierwszy powiedz dobre słowo, pierwszy wyciągnij pomocną dłoń.

 

sM. Damiana Szmidt