eSłownik życia konsekrowanego
IHS
IHS

IHS. Z języka greckiego – to skrót imienia Jezus. To imię oznacza „Bóg zbawia” i objawia konkretną postać tego zbawienia – Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Św. Piotr napisze, że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12). W tym imieniu kryje się tajemnica naszego zbawienia. Do przyjęcia tej tajemnicy daruje mi Bóg w życiu konsekrowanym codzienną, konkretną drogę – sakrament Eucharystii. Poprzez sakramentalną obecność pragnie jedności ze mną – staje się chlebem, aby było mi bliżej do Niego. Chleba potrzebuję  codziennie, o chleb modlę się w „Ojcze nasz”. Jezus wybiera chleb, bo chce być blisko mnie. Tak jak ciało przyswaja sobie pokarm, tak Jezus pragnie obecności we mnie. Czy pozwolę Jezusowi Eucharystycznemu stać się we mnie gorejącym darem? Pokarm spożywany przy spożywaniu ofiary Mszy Świętej jest znakiem jedności z Jezusem Chrystusem. To wewnętrzne zjednoczenie jest wezwaniem do oddania swego życia Bogu. Jezus uczy mnie synowskiej postawy i zawierzenia Ojcu. Uczy cicho i przez obecność, bo jest we mnie, jest mną… Czy może być we mnie Sobą? Jezus Eucharystyczny czyni całe moje życie bardziej eucharystycznym, konsekrowanym – wdzięcznym (gr. eucharisteo = dziękczynienie), pamiętającym  o Jego obecności (Msza Święta uobecnia Ofiarę Jezusa). Chce mnie nawracać.

s.M. Daniela Veselivska

Imię
Imię

Imię – nazwa osoby nadana przez innych. Imię określa osobę. W Piśmie Świętym znajdujemy fragmenty w których nadawanie imion bardzo wyraźnie związane jest z jakimś szczególnym wydarzeniem lub posłaniem osoby. I tak np. Mojżesz oznacza: "wyciągnięty z wody”. Imię nawiązuje do określonego wydarzenia z życia Mojżesza. Znajdujemy też fragmenty w których Bóg zmienia człowiekowi imię. Dzieje się tak, gdy np. zmienia imię Abrama na Abraham, by wskazać na jego powołanie – stanie się ojcem wielkiego narodu. W Nowym Testamencie klasycznym przykładem znaczenia imienia jest Szymon, któremu Jezus zmienia imię na Piotr – Kefas – skała. I na tej skale Jezus buduje Kościół (por. Mt 16, 17-18). Widzimy więc, ze imię ma znaczenie, określa powołanie osoby. W niektórych zgromadzeniach zakonnych podczas profesji dokonuje się zmiana imienia, aby zaznaczyć nowe zadanie osoby powołanej. Poprzez profesję staje się ona innym człowiekiem – wyłączonym ze świata i przeznaczonym dla Boga.

s.M. Damiana Szmidt